ПРИЕМ

Профил на купувача

Профил на купувача

Дирекция: „Административна и стопанска дейност“, Отдел „Обществени поръчки и търгове“

Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел „Обществени поръчки и търгове“

Адрес: МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, Ректорат

Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940,
Email: opit@mgu.bg

Вътрешни правила на МГУ ``Св. Иван Рилски`` за възлагане на обществените поръчки
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ОП45/04.11.2020 г. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Студентско общежитие бл. 60 вх „А“ вх. „Б“ вх. „В“ вх. „Г“ гр. София“
ОП44/09.09.2020 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ОП43/13.07.2020 г. ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МИННО- ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ.ИВАН РИЛСКИ``
ОП42/ 13.07.2020 г. ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ. ИВАН РИЛСКИ``, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ
ОП41/11.05.2020 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ
ОП40/15.04.2020 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ
ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП
ОП39/21.10.2019 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ПОДЕЛЕНИЕ „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ“
ОП38/25.07.2019 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
ОП37/19.07.2019 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ. ИВАН РИЛСКИ``, ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ОП36/10.04.2019 г. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ
ОП35/21.02.2019 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ОП34/16.11.2018 г. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет ``Св. Иван Рилски`` – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции``
ОП33/12.09.2018 г. „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
ОП32/27.08.2018 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ОП31/26.07.2018 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ОП30/15.06.2018 г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от МГУ „Свети Иван Рилски“ на територията на гр. София“.
ОП29/13.06.2018 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ОП28/03.05.2018 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ОП27/10.04.2018 г. ``Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет ``Св. Иван Рилски``, гр. София``
ОП26/17.11.2017 г. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет ``Св. Иван Рилски`` – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции``
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група.
ОП25/28.07.2017 г.„ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ОП23/10.07.2017 г.„ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ОП22/08.06.2017 г.„ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ОП21/18.05.2017 г.„ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО ОБВЪРЗАН ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
ОП19/13.02.2017 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ``СВ. ИВАН РИЛСКИ', ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ОП18/22.12.2016 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ОП17/22.11.2016 г. „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски“
ОП16/11.11.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет ``Св. Иван Рилски`` – Поделение “Студенентски общежития и столове” по обособени позиции
ОП15/29.09.2016 г. Доставка на компютри, периферия и аксесоари и гаранционна поддръжка и сервиз за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, по три обособени позиции
ОП14/23.03.2016 г. Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ОП13/26.01.2016 г. Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група
ОП12/15.01.2016 г. Доставка на вода и безалкохолни напитки за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – Отдел „Студентски общежития и столове”
ОП11/18.12.2015 г. Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София
ОП10/23.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”
ОП9/10.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № ДФНИ ТО2/2 ОТ 12.12.2014 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”
ОП7/24.09.2015 г. Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ОП6/17.09.2015 г. КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА ХАРТИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ОП5/27.07.2015 г. Доставка на един брой нов лазерен 3D скенер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ОП4/03.07.2015 г. Доставка на лизинг на един брой нов лазерен 3D скенер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ЕОП3/24.06.2015 г. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № Д-34-15/07.04.2015 г., ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГ ЗА ОЦЕНКА НА НАТИСКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РУДОДОБИВА И РУДОПРЕРАБОТКАТА НА МЕТАЛНИ РУДИ И УРАНОДОБИВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ КЪМ ПУРБ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН”
ЕОП2/29.05.2015 г. ПОДБОР НА КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ – ХИДРОГЕОЛОГ И ХИДРОХИМИК ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № Д-34-15/07.04.2015 г., ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГ ЗА ОЦЕНКА НА НАТИСКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РУДОДОБИВА И РУДОПРЕРАБОТКАТА НА МЕТАЛНИ РУДИ И УРАНОДОБИВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ КЪМ ПУРБ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН”
ОП1/09.04.2015 г. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯТ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
Разработване и внедряване на единна университетска система за дистанционно обучение (ЕУСДО)
``Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна мрежа за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София - 2015 г.
Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” - 2013 г.
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група
Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП за поръчки по чл. 14, ал. 5 от ЗОП
ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЛИЗИНГ, НА ТРИ БРОЯ НОВИ, ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ, 8+1 МЕСТА, ЗАВОДСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2012 г.
Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - 2013 г.
Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София
Предоставяне на правни услуги и текущо правно обслужване на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1700, „Студентски град”, ул. „Проф. Боян Каменов”
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”
Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (четвърта част)
ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (трета част)
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (втора част)
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
Изграждане и интегриране на Електронна деловодна система /ЕДС/