ПРИЕМ

ESG Академия

ESG Академията към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е първата специализирана национална програма за обучение на специалисти от минерално-суровинната индустрия по устойчиво управление. Реализирана е в партньорство с Асоциацията на специалистите по устойчивост.

Целта на академията е да подготви специалистите от индустрията, работещи в сферата на устойчивото развитие, за промените и развитието на различните изисквания в сферата на устойчивото докладване. Инструментите и практическите упражнения, предлагат интерактивен начин на обучение и приложение на представения материал.

Участниците в обучението ще бъдат подготвени да приложат знанията си и да допринесат към бързо променящата се бизнес среда, изискваща професионализъм, развитие на капацитет и адаптация.

МОДУЛИ

МОДУЛ 1

ESG* подход в управлението, 26.04.2024 г.

• Въпроси и теми за устойчивост;
• Контекст: климат, демография, урбанизация, цифрови технологии;
• Стандарти, конвенции и международни разпоредби;
• Анализ на заинтересованите страни;
• Съдържание, методология и дизайн на матрица на съществените теми;
• Нефинансови рискове и тяхното управление;
• Включване, надлежна проверка, наблюдение и анализ;
• Устойчивост в търговията и търговското финансиране;
• Зелена и социална таксономия.

МОДУЛ 2

Екологичен стълб на устойчивост. Зелена и кръгова икономика, 17.05.2024 г.

• Договори за ЕС, институции и законодателство. Субсидиарност и солидарност, агенции и организации на ЕС;
• Европейския зелен пакт. Технически аспекти на таксономията на ЕС;
• Въведение в прилагането на таксономията на ЕС;
• Шест екологични цели, преследвани в таксономията на ЕС;
• Значителен принос към целите за смекчаване и адаптиране на климата;
• Екологични цели срещу TSC на таксономията на ЕС;
• Роля на таксономията в контекста на ЕС за устойчиво финансиране;
• Управление на темата климат. Климатична неутралност. Инвентаризация на емисиите на парникови газове;
• От линейна към кръгова икономика. Въздействия. Индикатори за наблюдение;
• Двигатели за преход към зелена и кръгова икономика;
• Регулаторни и законодателни инициативи в областта на кръговата икономика.

МОДУЛ 3

Социален стълб на устойчивост, 09.05.2024 г.

• Принципи на бизнеса и правата на човека. Управленски подход, ориентиран към заинтересованите страни;
• Заетост и индустриални отношения;
• Трудови и социални права. Международно и национално законодателство.
• Ключови институции;
• Трудови практики. Здраве и безопасност. Баланс между работа и личен живот;
• Социален одит. Устойчива верига за доставки;
• Насърчаване на адекватни стандарти на живот;
• Въздействие върху работниците, потребителите и общностите.

МГУ ESG Академия

МОДУЛ 4

Отговорни и устойчиви инвестиции и иновации. Кръгови решения, 31.05.2024 г.

• Инвестициите и иновациите – основен двигател на бизнес развитието;
• ESG инвестициите като водеща световна тенденция;
• Стратегии за отговорно инвестиране;
• Фактори, влияещи върху ESG инвестициите;
• Предизвикателства пред ESG инвестициите и подходи за преодоляването им;
• Иновационно представяне и развитие на бизнеса;
• Измерения на процеса на отговорните и устойчиви иновации;
• Специфики на иновационната екосистема и възможности за активно включване в нея;
• Отворени иновации и заинтересовани страни в иновационния процес;
• Промените в иновационната екосистема – към отговорни и устойчиви иновации;
• Изграждане на иновационна политика и стратегия;
• Добри практики и принципи за иновационно развитие на бизнеса;
• Бизнес модели в кръговата икономика. Индустриална симбиоза.

МОДУЛ 5

ESG регулации в минерално-суровинната индустрия, 23.05.2024 г.

• Преглед: Обхват на ESG в законодателството на ЕС (околна среда, надлежна проверка, дружествено право);
• ESG-възможности – Законът за критичните суровини и устойчивото производство на суровини;
• Критични суровини и надлежна проверка (конфликтни минерали, CSDDD, OECD, надлежна проверка на околната среда);
• Схеми и стандарти за сертифициране – развитие на ниво Европейски съюз;
• Европейска директива за корпоративна отчетност (CSRD) и ESG докладване за минерално-суровинната и минна индустрия: въведение в изискванията за докладване на CSRD и постепенното им въвеждане;
• CSRD и ESG отчитане за минерално-суровинната индустрия: необходими данни, свързани със суровините; взаимодействие с GRI;
• Таксономия: задължения за оповестяване и последици от екологизирането на финансовите пазари за производството на суровини в ЕС;
• Издаване на разрешителни, свързани с ESG регулациите.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Екип от висококвалифицирани експерти, които комбинират експертиза и международен опит, натрупани в академичния сектор, публични институции, частни местни и международни компании, международни и неправителствени организации.

Доц. д-р инж. Весела Петрова

Доц. д-р инж. Весела Петрова е преподавател в катедра „Икономика и управление“ към МГУ и ръководител на ESG Academy за МГУ. Работата й задълбочено е свързана с устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност, зелена и кръгова икономика с фокус върху минерално-суровинната индустрия. Член на УС на Асоциацията на специалистите по устойчивост (AСУ).

Специализирала е “New Models of Business in Society” към Университета „Вирджиния“ (САЩ), Канадски център по корпоративно управление и социална отговорност към Университета Алберта и „Circular Economy – Sustainable Materials Management“ към Lund University, EIT RawMaterials, VITO, Geological Survey of Denmark and Greenland, National Technical University of Athens, Ghent University and Delft University of Technology.

Доц. д-р Марина Стефанова

Доц. д-р Марина Стефанова е Зам.-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност“, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет към СУ, директор на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост (AСУ) и изпълнителен директор на ФЕБ фондация. Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“.

Зорница Русинова

Зорница Русинова е председател на Икономическия и социален съвет на Р България. В периода 2012 г. и 2020 г. е заместник-министър на труда и социалната политика в три правителства и министър на труда и социалната политика (2016–2017). Отговаряла е за политиките на пазара на труда, социалното включване, трудово право, европейските въпроси и международното сътрудничество и за управлението на европейските фондове.

Заемала е ръководни позиции в МТСП и в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Била е член на Надзорния съвет на Фонда на фондовете. Тя е магистър по международни икономически отношения от УНСС, магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“. Към момента е член на Експертната група по въпросите на бъдещето на Кохезионната политика, създадена по инициатива на еврокомисар Елиза Ферейра.

Доц. д-р Борислава Гълъбова

Доц. д-р Борислава Гълъбова е доктор по икономика, преподавател по икономически и управленски дисциплини. Автор на повече от 50 научни публикации в специализирани български и чуждестранни издания. Сертифициран консултант по международната програмата Global Career Development Faciliator (GCDF). Като консултанти бизнес анализатор участва и ръководи международни и национални научноизследователски, иновационни и бизнес проекти. Професионалните й интереси са в сферата на икономическите изследвания, иновациите и инвестициите, управлението на проекти и кризисното управление.

Флориан Андерхубер

Флориан Андерхубер има богат опит в сферата на публичните отношения в ЕС, придобит както на ниво работа във фирми и сдружения, така и в рамките на институции в ЕС. Преди да заеме настоящата си позиция в Euromines, Флориан Андерхубер е оглавявал Aurubis. В качеството си на директор по въпросите на енергетиката и климата в Euromines, той отговаря и за задачи, свързани с устойчивостта, като напр. гарантиране на устойчиви финанси и изготвяне на доклади за устойчиво развитие, насочени към каузи на минния добив в ЕС както в различни експертни групи на ЕС, така и на ниво Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Гергана Цонева

Гергана Цонева е магистър по право с дългогодишен опит като юрисконсулт за дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България. В тази си роля тя е имала възможност да работи по различни правни казуси, касаещи минния бранш. След преминаването на сертификационна програма за международни специалисти по съответствие към Oрганизацията по корпоративно съответствие и етика (Society of Corporate Compliance And Ethics SCCE) се специализира в сферата на съответствието. Член е на комитета по политики на европейската минна асоциация Евромин. Активно следи регулациите на европейско и международно ниво, засягащи минната индустрия и в частност темите за устойчивото развитие и ESG.

Участниците ще се обучават в продължение на пет пълни дни в периодите: април – юни 2024 г. и октомври – декември 2024 г.

СЕРТИФИКАТ

След успешно завършване на пълния курс (от 5 модула) участниците ще получат сертификат.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

България, София 1700

Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“ 1

тел. 0898 677 450 – Весела Петрова, Ръководител ESG Академия за МГУ

тел. 0884 695 520 – Милослава Ставрева, Координатор ESG Академия за МГУ

E-mail: esg.academy@mgu.bg