ПРИЕМ

Предстои Ви да кандидатствате? Научете повече.
График на предстоящите изпити в редовни и задочни форми на обучение
Информация за предстоящи събития в МГУ
Професионално ориентиране, кариерно развитие и подготовка на студенти за МГУ

УНИВЕРСИТЕТЪТ

МГУ „Св. Иван Рилски“ е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на седем десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКА

Уникален библиотечен фонд от над 94 122 б. ед. с научна литература за основните отрасли на университета – минно дело и геология.