ПРИЕМ

История, символи, празници

Като самостоятелно висше училище, Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски” (МГУ “Св. Иван Рилски”) съществува от 10.06.1953 година, съгласно Указ № 231 от 10.06.1953 година на Президиума на Народното събрание.

МГУ “Св. Иван Рилски” е единственото висше училище в България, което в продължение на близо седем десетилетия осигурява висококачествено образование в областта на проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини.

В своята дългогодишна история МГУ „Св. Иван Рилски“ е подготвил над 30 000 специалисти с висше образование – български и чуждестранни граждани от близо 40 държави в Европа, Азия, Африка, Южна и Централна Америка.
МГУ „Св. Иван Рилски“ е защитил правото си да обучава студенти по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените, давани в университетите в Европа и САЩ.

МГУ „Св. Иван Рилски“ е единственият университет, предлагащ обучение в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, което се нарежда в топ 5 на професионалните направления с най‐високи доходи на завършилите, сред всички 52 професионални направления в българското висше образование.

МГУ „Св. Иван Рилски” е учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

МГУ „Св. Иван Рилски” е университет с висококвалифицирани педагогически кадри и учени, с добра материална база и е интегрална част от Европейската образователна система и световната минна наука и практика.

МГУ „Св. Иван Рилски” се намира в гр. София, на територията на Студентски град, разположен в подножието на Витоша. Университетският кампус е разположени на площ от 100 дка, където са изградени корпусите на Ректората, Факултетите (Миннотехнологичен, Минно-електромеханичен, Геологопроучвателен), Лабораторен блок, спортен комплекс, Издателска къща ”Св. Иван Рилски”, музеи, научни и учебни лаборатории. На територията на МГУ и в непосредствена близост са разположени спортни и фитнес зали, игрища, басейн, кафе-клубове, студентските общежития и стола на университета.

МГУ е образователна, научноизследователска и административна система, отговаряща на съвременните изисквания на водещи европейски и световни университети – от докторските програми, през учебната и лабораторна база, до широките международни контакти, които поддържа с водещи университети, научни институти и компании от различни страни.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

За да бъде изпълнена тази висока мисия, МГУ „Св. Иван Рилски“ разчита на:
⦁ Компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности;
⦁ Доброто име, създадено през активното присъствие на МГУ „Св. Иван Рилски“ в духовния и икономически живот в страната;
⦁ Сътрудничеството с държавните и регионални институции и бизнес организации;
⦁ Разширяващото се партньорство с университети и научни организации от ЕС и извън него.

Свети Иван Рилски – Патронът на МГУ „Св. Иван Рилски“

Свети преподобни Иван Рилски е български духовник, светец и отшелник.
Св. Иван Рилски е сред изтъкнатите личности на средновековната българска държава и най-почитаните български светци – покровител на българския народ. Не случайно е избран и за патрон на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Този светец притежава характерните черти на професията: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

Нашите ценности

Насърчаване на успеха на студентите

Университетът се ангажира да насърчава обучението за всички. Предоставяме достъп и възможност в и извън аудиторна заетост, за да подготвим студентите за успех в университета, кариерата и гражданската им ангажираност. Нашите преподаватели и служители създават подходящи възможности за учене през целия живот чрез високи постижения в преподаването и съвместната учебна дейност.

Откриване и иновации

Като изследователски университет, ние си партнираме с общности, специалисти и учени, за да открием и произведем нови знания, които да служат на държавата. Иновациите, креативността и откритията са от основно значение за това кои сме и какво правим. Ние обучаваме следващото поколение лидери за решаване на проблеми и насърчаване на решения за предизвикателствата, пред които всички сме изправени.

Растящи и напредничави партньорства

Ние си сътрудничим с много партньори за насърчаване на културните, икономическите и гражданските интереси. Чрез нашите ангажирани партньорства ние се стремим да направим разлика в науката, индустрията, търговията и държавното и местното управление за настоящето и бъдещото подобрение на всички.

Нашето послание:

„Образование с традиции – знания, технологично развитие и иновации“

СИМВОЛИ НА МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

rektorska-ogarlica

Ректорска огърлица

zam-rektorska-ogarlica

Огърлица на зам.-ректор

dekan

Огърлица на декан

rektorska-toga

Ректорска тога

zam-rektorska-toga

Тога на зам.-ректор

dekanska-toga

Деканска тога

parkokursnici

Тога на първокурсниците, която се облича за ритуала на посвещението

toga-diplomanti

Тога на знаменосци

toga-diplomanti2

Тога на знаменосци

Знаме на МГУ

Знамето на МГУ „Св. Иван Рилски“

lampa

Миньорска лампа

marka

Марка 60 години МГУ „Св. Иван Рилски“

През 2013 година с гордост и академично удовлетворение МГУ „Св. Иван Рилски“ чества своя 60 годишен юбилей. По случай юбилея бе валидирана марка „60 години Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“.

25

25 години ВМГИ

30

30 години ВМГИ

znachka

Значка на МГУ „Св. Иван Рилски“

65

65 години МГУ

70

70 години МГУ

logo

Логото на МГУ „Св. Иван Рилски“

Корпоративният знак на Минно-Геоложки Университет ‚‚Св. Иван Рилски‘‘ носи духа на университета и учебната атмосфера.
Логото на университета представлява стилизирана фигура, която напомня за планински възвишения. Фигурата във формата на ромб, оцветена в акцентен цвят, поражда асоциации за рудите и ценните материали, които се намират в земните ядра.

ПРАЗНИЦИ

Патронният празник

МГУ носи името на свети Иван Рилски – духовния покровител на българския народ и на миньорите. Постановяването на ВМГИ за МГУ „Св. Иван Рилски“ с Указ № 187 от 21.06.1995 г. слага началото на патронния празник на Университета, който всяка година тържествено се отбелязва на 19 октомври от цялата академична общност.

Тържеството се открива под звуците на студентския химн „Gaudeamus Igitur“. Ръководството на Университета, облечено в тоги, гостите, преподавателите и студентите посрещат прави знамето на МГУ „Св. Иван Рилски“. След поздравителното слово на Ректора и гостите на тържеството по стародавен български обичай и по случай Деня на патрона, защитник и покровител свети Иван Рилски, се извършва водосвет. Служението се изнася от свещеник от Патриаршеската катедрата – храм-паметника „Св. Александър Невски“. След изпълнение на чудесни песнопения знаменосците преместват знамето, за да започне ритуалът на посвещаване на първокурсниците от всички специалности в гилдията на миньорите и геолозите.

Студентите повтарят след Ректора текста на посвещението:
„От името на първокурсниците на
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”,
изповядваме желанието си
да бъдем приети във вечно обновяващата се
общност на нашата Алма матер.
Уверяваме Ви в готовността си
да усвояваме минно-геоложката наука,
да бъдем действени участници
във всички начинания на нашата колегия,
да направим необходимото за
успешно завършване на образованието си,
да уважаваме колегите си и да им помагаме,
да ценим и почитаме преподавателите си,
да пазим честта и достойнството на Университета ни.
В своята инженерна дейност да прилагаме наученото,
да пазим живота и здравето на миньорите,
да съдействаме за развитието на минното дело и геологията,
за благото на народа и Отечеството ни – Република България.“

Студентите преминават под знамето, предавайки си един на друг миньорска лампа, пият чаша вино и получават студентските си книжки.

От името на академичното ръководство, преподавателите и хилядната общност на гилдията Ректорът поздравява новопосветените студенти и им пожелава да учат и работят за благото на българския род и Родина, припомняйки завета на свети Иван Рилски „Бъдете единни и имайте мир помежду си!“. Под звуците на „Многая лета“ завършва един ритуал, който дава морален заряд за обич към професията и славната минна Алма матер!

praznici-1
praznici-2
praznici-3
praznici-4
praznici-5
praznici-6
praznici-7
praznici-8
praznici-9
praznici-10
praznici-11
praznici-12

ДИПЛОМИРАНЕ

Университетска традиция е дипломите за завършени ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ да бъдат официално връчвани по факултети от деканите на факултетите. Тържествената атмосфера на празненствата създава чувството на съпричастност и приобщеност на младите хора към академичната общност и минно-геоложката гилдия като цяло.

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Новата учебна година в МГУ «Св. Иван Рилски» се открива с тържествена церемония, под звуците на националният, европейски и студентски химн „Gaudeamus igitur“.

На събитието присъстват председателя и членовете на Съвета на настоятелите на МГУ „Св. Иван Рилски“, както и много колеги и приятели, възпитаници на МГУ.

Ректорът на МГУ открива учебната година и приветства студентите първокурсници Съгласно утвърдена традиция се извърши водосвет за здраве и успех.

otkrivane-1
otkrivane-2
otkrivane-3
otkrivane-4
otkrivane-5