ПРИЕМ

Научни издания

Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“

Годишникът на МГУ „Св. Иван Рилски“ се издава от 1954 година.

Годишникът е рецензирано научно издание, с редакционна колегия, включено в Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД (под номер 4369), както и в кооперираната международна онлайн библиографска система и услуги COBISS.

Годишникът е сборник от научни трудове на преподаватели, докторанти, студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, както и от други университети, институти и огранизации, а така също и от много други автори от България и чужбина, изследователи, автори и авторски колективи от компании от минерално-суровинния сектор и други. Неговата основна цел е да представи най-новите тенденции и постижения в сферата на проучване, добив и преработка на минерални суровини и отпадъци, механизация, електрификация и автоматизация, икономика и управление, хуманитарни и социални науки, както и фокус върху иновации в обучението.

Основните тематични направления в които Годишникът на МГУ „Св. Иван Рилски“ приема научноизследователски статии са:

 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
 • Добив на енергийни ресурси
 • Добив и преработка на минерални суровини
 • Механизация, електрификация и автоматизация
 • Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия

Годишникът на МГУ „Св. Иван Рилски“ се издава в хартиен и електронен формат един път годишно, през месец октомври. Електронното издание се публикува на уеб страницата на  МГУ „Св. Иван Рилски“ и е със свободен достъп до пълния текст на публикациите.

Главен редактор на Годишникът на МГУ „Св. Иван Рилски“ е доц. д-р Мариана Трифонова.

Сборник с научни доклади 2023
Book of Abstracts 2022
Сборник с научни доклади 2022
Сборник с научни доклади 2021
Сборник с научни доклади 2020
Сборник с научни доклади 2019
Сборник с научни доклади 2018
Сборник с научни доклади 2017
Сборник с научни доклади 2016
Сборник с научни доклади 2015
Сборник с научни доклади 2014
Сборник с научни доклади 2013
Сборник с научни доклади 2012
Сборник с научни доклади 2011
Сборник с научни доклади 2010
Сборник с научни доклади 2009
Сборник с научни доклади 2008
Сборник с научни доклади 2007
Сборник с научни доклади 2006
Сборник с научни доклади 2005
Сборник с научни доклади 2004
Сборник с научни доклади 2003
Сборник с научни доклади 2002

СПИСАНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Списание „Известия по хуманитарни и социални науки на МГУ „Св. Иван Рилски“ е научно издание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, с редакционна колегия, включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД под номер 4486.

„Известия“-та са сборник от трудове на български и чуждестранни книжовници, учени, университетски преподаватели, докторанти, студенти. Представя постижения, мисловна продукция, задълбочени, интересни и смислени разсъждения на отделни автори или на авторски колективи, насочили научните си търсения в сферата на хуманитаристиката и социалните науки.

Започва да излиза от печат през 2001 г. и до 2016 г. е „Известия на МГУ „Св. Иван Рилски“, Хуманитарен департамент“ (под № 2563 в НРС). От 2017 до 2020 г. изданието е със заглавие „Известия на ДЧЕС при МГУ“ (под №4099 в НРС). От 2021 г. списанието се надгражда и е преименувано на „Известия по хуманитарни и социални науки на МГУ „Св. Иван Рилски“ и обхваща нови области на научната мисъл.

„Известия“-та имат структура, включваща 13 рубрики, но нейният обхват може да бъде разширяван:

 • Изследвания
 • Езикознание (ежегодно списвана рубрика от 2016 г., която дава нови щрихи по отношение на съдържанието в този дял на хуманитаристиката и представя изследвания)
 • Теория и практика
 • Обучение
 • Извори (съдържа преводи на текстове от емблематични за световната мисъл автори)
 • Гост (включва представяния на изявени учени от страната)
 • Из философския архив (представя текстове от влиятелни български мислители)
 • Превод
 • Дебют (акцент в работата на изданието през последните години е предоставянето на възможност за изява на млади автори, от 2016 г. и на бакалаври, като в редица случаи те виждат на страниците му своите първи публикации; това е доказателство за приноса на списанието и сред младата читателска аудитория)
 • Есе
 • Юбилей
 • In memoriam (съдържа възпоменания за български и чуждестранни автори и съвременници от тематичната сфера на списанието)
 • Календар (отразява основни събития от дейността на членове на академичната колегия, занимаващи се с хуманитарни и социални науки)
 • Библиографски указател (рубриката се предлага в юбилейни броеве; в указателя текстовете са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично; за всеки текст е посочен както томът на „Известия“-та, респ. годината, през която е отпечатан, така и страниците, на които е публикуван).

Интересът към изданието се запазва през всичките години на съществуването му. Досега в „Известия”-та са отпечатани 233 текста (статии, лекции, отчети за научни проекти, преводи с коментари, представяния на видни учени от миналото и съвременността, паметни бележки, есета). Авторският състав на изданието включва главно представители на МГУ „Св. Иван Рилски“ и външни за ВУ преподаватели, изследователи, докторанти, студенти – от СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, УНСС, УниБИТ, НБУ, НСА „В. Левски”, ВТУ „Т. Каблешков”, учени от БАН и мн. др. Привличането на гост учени от външни институции е доказателство, че списанието успява да запази високата си стойност и нивото му е оценено.

„Известия“-та се издават веднъж годишно на хартиен носител и в електронен формат, в края на годината, и досега от него са отпечатани 21 тома. Електронното издание се публикува на уеб страницата на МГУ „Св. Иван Рилски“ и е със свободен достъп до пълния текст на авторските материали.

Отговорен редактор на списание „Известия“ е ст. пр. Милена Първанова от катедра „Чужди езици“.

Списание "Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials"

Списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal е рецензирано, международно периодично издание, с международна редакционна колегия, посветено на усъвършенстването и разпространението на знания за екологосъобразни процеси, методи и технологии за преработка на неенергийни (метални и неметални) и енергийни суровини от първични и вторични източници.

Обхваща следната тематика:

 • Геоложки и геофизични проучвания, свързани с оценка на минералните ресурси и запаси на рудни и горивни находища и с техния екологичен добив;
 • Устойчиви технологии за добив на полезни изкопаеми (подземен и открит добив, геотехнологии: химични, физикохимични, биохимични и микробиологични методи; консервация, ликвидация и рекултивация на минни обекти);
 • Устойчива преработка на първични и вторични суровини – физични методи, физикохимични методи на разделяне (флотация, био-, хидро- и електрометалургия), минералогични аспекти и аналитични техники за проследяване на посочените процеси;
 • Екологични проблеми, свързани с добива и преработката на суровини, особено тези, свързани с устойчивото развитие;
 • Моделиране, контрол, икономика и управление на добива и преработка на суровини.

Списанието се издава от 2020 година на английски език, в хартиен и електронен формат, един път годишно, през месец октомври. Електронното издание се публикува на уеб страницата на  Списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal и е със свободен достъп до пълния текст на публикациите.

Списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials е включено в следните бази: Google Scholar, OpenAire, BASE (Bielefeld Academic Search Engine, една от най-големите световни академични търсачки), Academic Resourc Index ResearchBi, Руската научна електронна библиотека (eLIBRARY, ID: 44772453), (РИНЦ).

На всяка статия, публикувана в списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials се осигурява цифров идентификатор на обект (doi).

Списанието е включено в Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, под номер ID: 4067, както и в кооперираната международна онлайн библиографска система и услуги COBISS.

В списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials се публикуват статии, които са избрани от независими международни експерти, чрез двойно-сляпа проверка (double-blind peer review).

Главен редактор на списанието е проф. д-р Маринела Панайотова.