ПРИЕМ

Автореферати - Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Автореферати - Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Автор
Заглавие
Надежда Стойчева ИЗБОР НА ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТКРИТ ДОБИВ НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ НА МАГМЕНИ СКАЛИ (НА ПРИМЕРА НА КАРИЕРИ „КАЗАНИТЕ-1“ И „КАЗАНИТЕ-2“)
Ивайло Николов АНАЛИЗ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“
Добромир Нецов ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СОНДИ С ВЪРТЕЛИВО ПРОБИВАНЕ
Гоце Златков ВЕЩЕСТВЕН СЪСТАВ И ГЕНЕЗИС НА ЗЛАТОРУДНОТО НАХОДИЩЕ ПЛАВИЦА, КРАТОВСКО-ЗЛЕТОВСКА ВУЛКАНСКА ОБЛАСТ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Иван Маринов ПРОСТРАНСТВЕНО ИЗУЧАВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОНТРОЛИРАЩИ РУДООБРАЗУВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В НАХОДИЩЕ „МИЛИН КАМЪК“, ГР. БРЕЗНИК
Димитър Кайков УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА РУДАТА ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОЛЕЗНОТО ИЗКОПАЕМО СЛЕД ВЗРИВЯВАНЕ
Вилиян Янакиев ИЗСЛЕДВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Александър Крилчев ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ЕНДОГЕННИ ПОЖАРИ В НАСИПИЩА, СКЛАДОВЕ И БУНКЕР
Аскар Карибаев РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИСКВАЖИННОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОБЫЧИ
Аюурзана Готовсурен ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕН МОДЕЛ НА МЕДНО-ПОРФИРНИТЕ НАХОДИЩА НА МОНГОЛИЯ
Божидар Денев ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ТЕХНОГЕННИ СУРОВИНИ
Валери Митков РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Георги Дачев ГЕОМЕХАНИЧНА ЛОГИСТИКА ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА ПОДДЪРЖАЩИТЕ ЦЕЛИЦИ ПРИ СИСТЕМИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ С ОТКРИТО ДОБИВНО ПРОСТРАНСТВО
Георги Лютов МИНЕРАЛНИ АСОЦИАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА РУДООБРАЗУВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ЗЛАТНО-СРЕБЪРНОТО НАХОДИЩЕ „СЕДЕФЧЕ“
Георги Трапов ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПРИ ДОБИВА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Гергана Мерачева НЕФТОГАЗОНОСНА ПЕРСПЕКТИВНОСТ НА ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ГОРНОТРАКИЙСКАТА НИЗИНА
Гергана Тонкова ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОГЪВАЩИ И УСУКВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ НА ВАЛОВЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕЖКАТА МИННА МЕХАНИЗАЦИЯ
Даниел Георгиев УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ЕДНОРОДЕН ПОТОК ЗА ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА „ПЕРНИК“
Диана Македонска ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПЪТНИ ТУНЕЛИ
Димитър Митев ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИКО – ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА ТИП CJ 615/01 ЗА УСЛОВИЯТА НА РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ”
Димитър Петров ГЕОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РУДООБРАЗУВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В НАХОДИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ”
Добри Добрев УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ТРАНСПОРТ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Евгени Кераджийски ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗРИВНО-СЕИЗМИЧНИЯ ЕФЕКТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ В ОТКРИТИ МИННИ ИЗРАБОТКИ
Живко Илиев ИЗСЛЕДВАНЕ РЕЖИМА НА РАБОТА И ОБОСНОВАВАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА РОЛКОВИ НАПРАВЛЯВАЩИ УСТРОЙСТВА НА ПОДЕМНИ СЪДОВЕ ЗА РУДНИЧНИ КЛЕТКОВИ ПОДЕМНИ УРЕДБИ
Захари Динчев ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ И КОНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ НА МИННИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ
Здравец Евтимов УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РУДАТА ЗА СИСТЕМИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА МОЩНИ РУДНИ НАХОДИЩА
Иван Минин ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ НА БАРАБАННИ ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ
Ирена Григорова ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ
Йово Йонков ИЗСЛЕДВАНЕ ОБОГАТИМОСТТА НА МАНГАН-СИДЕРИТОВА РУДА ОТ НАХОДИЩЕ КРЕМИКОВЦИ
Калин Русков ГЕОЛОГИЯ И ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА РУДНИ ТЕЛА В ЗИДАРОВСКОТО РУДНО ПОЛЕ
Кирил Куцаров НАУЧНИ АСПЕКТИ И АНАЛИЗ НА ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МИНЕН СОФТУЕР В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ
Кристина Стойчева ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОБИВЕН ИНСТРУМЕНТ ОТ МИННАТА МЕХАНИЗАЦИЯ
Ксиаолинг Ли Щерева ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РАБОТЕН БОРД И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Лъчезар Георгиев ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПРЕСНИ МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКАТА НА ГАЗОВИ ЗАЛЕЖИ С ОГРАНИЧЕНИ ЗАПАСИ
Любен Тасев ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСВАНЕТО И ПОВРЕДИТЕ НА РУДНИЧНИТЕ ЛОКОМОТИВИ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЗВОЗ
Малина Вацкичева РАЗРАБОТВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА РЕЦИКЛИРАЩА МАШИНА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА БЕТОН, ГУМА, ПЛАСТМАСА И ДЪРВО
Мариана Трифонова ПРИЛОЖИМОСТ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОТКОСИ В ОТКРИТИ РУДНИЦИ
Марин Ранчев ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЗЪРНОМЕТРИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА МЕДНОПОРФИРНИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ „АСАРЕЛ“
Мартин Добрев ВЛИЯНИЕ НА СЛЕДРУДНИ ДЕФОРМАЦИИ ВЪРХУ ФОРМАТА И ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА РУДНИТЕ ТЕЛА В НАХОДИЩЕ ЧЕЛОПЕЧ
Милка Кръстева ВЛИЯНИЕ НА СТАБИЛНОСТТА НА МИНЕРАЛИЗИРАНИ ПЕНИ ВЪРХУ ОБЕЗВОДНИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
Мирослав Маринов КОМБИНИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ
Надежда Костадинова МОДЕЛИРАНЕ НА АВАРИЙНИ СМУЩЕНИЯ ВЪВ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Николай Божилов ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ВОДОНАПЪЛНЕНИ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, СЕНСИБИЛИЗИРАНИ С БЕЗДИМНИ БАРУТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ УТИЛИЗАЦИЯ НА НЕНУЖНИ БОЕПРИПАСИ
Николай Динев ИЗСЛЕДВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА КОФАТА НА РОТОРЕН БАГЕР SRS 4000
Николай Дичев ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО И ЯКОСТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ОПОРЕН КРЪГ НА РОТОРЕН БАГЕР С НЕИЗТЛАСКВАЩА СЕ СТРЕЛА
Николай Переновски ТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ДИАГОНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЗА МЕСТНО ПРОВЕТРЯВАНЕ НА МИННИ ИЗРАБОТКИ
Николай Христов ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ГАЗОВИ ХРАНИЛИЩА В МЕЗОЗОЙСКИЯ РАЗРЕЗ НА ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Румен Кулен ИЗСЛЕДВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕМОНТНИ И ЛИКВИДАЦИОННИ РАБОТИ В ГАЗОВИ СОНДАЖИ ПРИ НИСКИ ПЛАСТОВИ НАЛЯГАНИЯ
Симеон Савов ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА КОНУСНИ ИНЕРЦИОННИ ТРОШАЧКИ ТИП КИД
Симеон Сезонов ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЦЕНТРОБЕЖНО-РОЛКОВА МЕЛНИЦА
Станислав Джамяров АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФЛОТАЦИЯ НА ДЕПРЕСИРАН ПИРИТ
Стефан Камбуров УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА В СЛОЖНИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ИЗТОЧВАНЕ НА ТАВАНСКА ПАЧКА
Теодора Тинкова ОПТИМИЗИРАНЕ НА МОДЕЛНИЯ СЪСТАВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА CaSO4.2H2O С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО И ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН БАЛАНС
Теодора Янкова ДОИЗВЛИЧАНЕ НА ЦВЕТНИ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ОТ МЕТАЛУРГИЧНИ МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ
Тодор Ангелов КОМБИНИРАН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОДХОД ЗА ЙОНООБМЕННО ИЗВЛИЧАНЕ НА МЕД ОТ КИСЕЛИ ДРЕНАЖНИ ВОДИ
Цветан Балов ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“
Цветелина Иванова МЕТОД НА ФЛОТАЦИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТАКТ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Цветелина Толева СЕИЗМОСТРАТИГРАФСКИ АНАЛИЗ НА МЕЗОЗОЙСКО-ТЕРЦИЕРНИЯ РАЗРЕЗ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Юлиан Димитров ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА СКАЛНИЯ МАСИВ С ТРЪБНО – ФРИКЦИОННИЯ АНКЕР