ПРИЕМ

Геоложки феномени на България

Геоложкото наследство на всяка страна е част от нейното национално богатство. Независимо от малката си територия, България представлява естествен музей по История на Земята, в който се съхраняват скали, минерали и фосили от всички етапи на земната история от Архая до Кватернера. През 2003 г. колектив от катедра „Геология и палеонтология“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ и фирма „Геосервиз 4“ ООД, в сътрудничество с експерти от СУ „Св. Климент Охридски“ и Геологическия институт на БАН, разработи Регистър и кадастър на геоложките феномени в България по задача на Министерството на околната среда и водите. В него бяха представени 188 научни досиета на природни забележителности, свързани с геоложкото развитие на нашите земи. Така геоложкото наследство на България официално стана част от нашето културно и природно наследство. Опазването на това забележително георазнообразие е национален приоритет, във фокуса на който стои популяризирането му в национален, континентален и глобален мащаб.

Усилията за интегриран подход при опазване на околната среда, включващ георазнообразието и биоразнообразието, са в съвсем начален стадий. С приемането на резолюция 4 040 „Консервация на георазнообразието и геоложкото наследство” на Генералната асамблея на Международния съюз за защита на природата през октомври 2008 в Барселона, георазнообразието официално се превърна в приоритет на Световното културно и природно наследство. Този съюз е най-старата и най-голяма световна организация за опазване на околната среда, подкрепяща научните изследвания и усилията на правителствени, неправителствени организации, агенции на ООН, бизнес и местни общества да развиват и прилагат политика, законодателство и най-добри практики в опазването на околната среда.

В отговор на тази необходимост по проект ОХН 304/07 на фонд Научни изследвания, колектив от катедра „Геология и палеонтология” на МГУ „Св. Иван Рилски“ разработи настоящия сайт с данни за 52 от най-популярните геоложки феномени на България с актуализирана информация и оригинални фотографии. В него наред с популярните Белоградчишки скали, Побити камъни, Мелнишки пирамиди и др., са представени и нови геотопи, които не отстъпват по красота на защитените в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени. За разлика от Регистъра, тук информацията е поднесена в научно-популярен стил, предназначен за по-широка аудитория. Данните за геотопите включват местоположение, характеристика и фотографии, представени също и под формата на 3D галерия. На сайта има схематична геоложка карта на България с местоположение на геотопите, характеристика на геоложкия строеж и данни за морфология, генезис, устойчивост, мерки за защита, екология и забележителности свързани с историческото, културно и духовно развитие на региона. След успешната национална кампания по номинирането на Белоградчишките скали за едно от седемте нови природни чудеса на света, този национален символ вече е предложен в Европейската мрежа от геопаркове за първия национален геопарк в България.

В качеството на координатор на Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България, редакторът на този сайт приема нови предложения, които ще бъдат посетени и оценени по специална научна методика, а най-добрите примери ще бъдат предоставени на Министерството на околната среда и водите за обогатяване на националната база данни.

Редактор на сайта: проф. дгн Димитър Синьовски, е-mail: sinsky@mgu.bg

Феномени