ПРИЕМ

Годишник на МГУ 66/2023

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ТОМ 66/2023 

ANNUAL OF UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY

“ST. IVAN RILSKI”, VOL.66/2023

ISSN 2738-8808 (print)

ISSN 2738-8816 (online)

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СЕКЦИЯ ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
SECTION MINING AND MINERAL PROCESSING

Ангелов, А., М. Лечева. Влияние на дължината на вълната върху ефективността на подпомогната от микроалги микробна горивна клетка
Angelov, A., M. Lecheva. Impact of light wavelength on the performance of an algae-assisted microbial fuel cell

https://doi.org/10.5281/zenodo.8333928

Ангелов, Т., Ив. Вълчанова. Охарактеризиране и предварително експериментално изследване за излужване на оксидна медна руда
Angelov, T., Iv. Valchanova. Characterisation and preliminary experimental study on leaching of copper oxide ore

https://doi.org/10.5281/zenodo.8333964

Вацкичева, М., Пл. Савов, К. Величкова, Н. Колев, Д. Димитров. Експериментално и теоретично изследване на дисперсията на фини прахови частици около точков и линеен източници
Vatzkitcheva, M., Pl. Savov, K. Velichkova, N. Kolev, D. Dimitrov. Experimental and theoretical study of the dispersion of particulate matter around a point and line source

https://doi.org/10.5281/zenodo.8333984

Вълчанова, Ив., Т. Ангелов. Приложения на процеса на течна екстракция за извличане на цинк от вторични материали
Valchanova, Iv., T. Angelov. Applications of solvent extraction to recover zinc from secondary materials

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334004

Грозданова, В., П. Величкова. Физикохимично и бактериално-морфологично охарактеризиране на млечнокисели продукти
Grozdanova, V., P. Velichkova. Physicochemical and bacterial-morphological characterisation of dairy products

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334010

Димитров, Л., Ив. Копрев. Възможности за подобряване на дренажните системи и устойчивостта при комбинираните съоръжения за депониране на минни отпадъци
Dimitrov, L., Iv. Koprev. On the possibilities for improving drainage systems and safety factor with combined mine waste dump facilities

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334027

Иванова, М., А. Йочев. Технология за производство на пелети във фирма „Аксел Трейд 2009“ ЕООД
Ivanova, M., A. Yochev. Technologie for the production of pellets in the Axel Trade 2009 Ltd. Company

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334031

Кайков, Д., Кр. Арсова-Борисова, К. Куцаров. Изследване на основните фактори, определя-щи рентабилността на крайния контур на открит рудник, чрез планиране на експеримента
Kaykov, D., Kr. Arsova-Borisova, K. Kutsarov. A design of experiments approach for establishing key factors determining the profitability of ultimate pit limits

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334040

Колев, Д. Възможност за намаляване на емисиите на парникови газове чрез превръщане на твърдите битови отпадъци в енергия
Kolev, D. An opportunity to reduce greenhouse gases by turning municipal solid waste to energy

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334069

Кърцелин, Е., Ст. Топалов, Ив. Марков, Щ. Щерев, Р. Биков. Използвани решения, етапи на строителство, постижения и проблеми при подземния въгледобив в рудник „Бабино“, мини „Бобов дол“
Kartzelin, E., St. Topalov, Iv. Markov, S. Shterev, R. Bikov. Solutions, construction stages, achievements and problems in underground coal production in the Babino mine, Bobov dol mines

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334082

Петров, П. Оценка на процесите на възстановяване в рекултивирани насипища от добива медни руди
Petrov, P. Assessment of restoration processes in reclaimed copper ore mining embankments

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334104

Терзийски, Д., Д. Кайков. Симулация на товаропотоците минна маса в кариера за строителни материали
Terziyski, D., D. Kaykov. A simulation of the materials flow in a quarrying operation

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334120

Трифонова-Генова, В.,  Г. Тонкова. Напрежения около хоризонтална кръгова изработка, преминаваща през два изотропни пласта
Trifonova-Genova, V., G. Tonkova. Stresses around a horizontal circular opening passing through two isotropic layers

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334131

Янкова, Т. Веществен състав на смесен тип сулфидно-оксидни руди от меднопорфирно находище
Yankova, T. Material composition of mixed type sulphide-oxide ores from a porphyry-copper deposit

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334144

Янкова, Т. Технологични изследвания по обогатимост на сулфидна руда за получаване на молибденов концентрат
Yankova, T. Sulphide ore beneficiation to obtain molybdenum concentrate – technological investigations

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334150

Янкова, Т., И. Григорова. Физико-механични свойства на смесен тип сулфидно-оксидна руда от меднопорфирно находище
Yankova, T., I. Grigorova. Physico-mechanical properties of a mixed-type sulphide-oxide ore from a porphyry-copper deposit

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334162

СЕКЦИЯ ДОБИВ НА ЕНЕРГИЙНИ СУРОВИНИ
SECTION EXTRACTION OF ENERGY RESOURCES

Бояджиев, М., О. Влайкова, Т. Христова. Възможности за използване на водород в газоразпределителните мрежи в сегмента зелена енергия
Boyadjiev, M., O. Vlaykova, T. Hristova. Possibilities for the use of hydrogen in the natural gas distribution networks in the green energy segment

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334289

Георгиев, Л., В. Митков. Перспективи и възможности за повишаване на капацитета за съхраняване на природен газ в подземни газохранилища в Република България
Georgiev, L., V. Mitkov. Prospects and opportunities for increasing the capacity for natural gas storage in underground gas storage facilities in the Republic of Bulgaria

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334341

Караджов, М. Перспективи и възможности за повишаване на ефективността и надеждността на битовите газови инсталации за природен газ чрез използване на нови съвременни газови тръби и фитинги
Karadjov, M. Prospects and opportunities for increasing the efficacy and safety of domestic natural gas installations by using new up-to-date gas pipes and fittings

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334377

Крайчев, Е. Изследване и опитно определяне на коефициента на мощността на нов тип разбъркващо устройство „КС – 3.1 ПМ‘‘
Kraychev, E. Research and experimental determination of the power coefficient of a new type of mixing device: KS – 3.1 PM

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334458

Радев, Ю., М. Бояджиев. Технико-икономически анализ на производството на водород от морска вода
Radev, Y., M. Boyadzhiev. Feasibility analysis of hydrogen production from seawater

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334544

Христов, Л., М. Бояджиев. Определяне на параметрите на горивен процес на смес на природен газ и водород
Hristov, L., M. Boyadzhiev. Determining the parameters of the combustion process of a mixture of natural gas and hydrogen

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334559

Янев П., Л. Георгиев, Р. Кулев. Оптимизация на добива от нефтени сондажи, оборудвани с дълбочинни щангови помпи
Yanev P., L. Georgiev, R. Kulev. Production optimisation of oil wells equipped with sucker rod pumps

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334568

СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
SECTION GEOLOGY AND EXPLORATION OF MINERAL AND ENERGY RESOURCES

Божинова–Попова, Ина. Относно някои проблеми при мониторинга на подземни и противосвлачищни конструкции
Bozhinova-Popova, Ina. Some issues with the monitoring of underground and landslide supporting structures

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334583

Божинова–Попова, Ина, Е. Малинкова. Инженерногеоложки и хидрогеоложки условия и методи за отводняване и фундиране на сграда в близост до воден басейн
Bozhinova-Popova, Ina, E. Malinkova. Engineering geological and hydrogeological conditions and methods for draining and constructing building foundation near a water basin

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334597

Вълчев, Б., Г. Ангелов.  Пясъчните пирамиди при с. Банище, Брезнишко (Западна България) – един непознат български геотоп
Valchev, B., G. Angelov. The sand pyramids near the village of Banishte, the district of Breznik (Western Bulgaria) – an unknown Bulgarian geosite

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334606

Димитров, Ив., Д. Съчков. Специален случай на механична нестабилност в северния склон на Рила планина в Югозападна България. Описание на процесите и социална значимост
Dimitrov, I., D. Sachkov. A special case of mechanical instability in the northern slope of the Rila Mountain in Southeast Bulgaria. Description of the processes and social significance

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334617

Кисьов, А., Хр. Цанков, Г. Георгиева. Комплексно практическо обучение по геофизика и геология за студенти, допълващо обучението в университета
Kisyov, A., Ch. Tzankov, G. Georgieva. A comprehensive practical training in geophysics and geology for students supplements the studies at the university

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334625

Климентов, С., К. Русков, К. Попов, Ив. Маринов. Геохимични асоциации в находище „Седефче“, България
Klimentov, S., K. Ruskov, K. Popov, I. Marinov. Geochemical associations in the Sedefche ore deposit, Bulgaria

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334630

Маринова, К., Ст. Приставова. Минералого-петрографски особености на керамика от ранно желязната епоха, Кърджалийско, източни Родопи
Marinova, K., St. Pristavova. Mineral-petrographic particularity of ceramics from the Early Iron Age, the Kardzhali area, the Eastern Rhodopes title

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334647

Попов, К. Херцинска постколизионна металогения на България
Popov, K. Hercynian post-collisional metallogeny of Bulgaria

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334652

Ризова, Р., В. Николова. Кално-каменни потоци във водосбора на река Боровица, източни Родопи
Rizova, R., V. Nikolova. Debris flows in the watershed of the Borovitsa River, the Eastern Rhodopes

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334662

Савов, П., Р. Паздеров, П. Петров. Изследване на топлопроводността в зависимост от зърнометричния състав на изолиращия слой
Savov, P., R. Pazderov, P. Petrov. Research on thermal conductivity depending on the particle size composition of the insulating layer

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334666

Томова, М. Възможности на геофизичните методи за мониторинг на интегрирано съоръжение за минни отпадъци
Tomova, M. Possibilities of geophysical methods for monitoring an integrated mine waste facility

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334672

Цанков, Хр., А. Кисьов, Я. Иванов. Прилагане на геофизични методи за търсене и локализиране на зарити невзривени боеприпаси в района на ж.к. Тракия, гр. Пловдив
Tzankov, Ch., A. Kisyov, Y. Ivanov. Application of a geophysical methods for searching and locating buried unexploded ordnance in the area of the Trakiya living estate, the town of Plovdiv

https://doi.org/10.5281/zenodo.8334678

СЕКЦИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ
SECTION MECHANISATION, ELECTRIFICATION, AND AUTOMATION OF MINES

Камински, П. Ефектът на квантовите компютри върху сигурността на картовите разплащания
Kaminsky, P. The effect of quantum computers on card payments security

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335831

Вучева, Р., В. Трифонова–Геновa. Напрежения около кръгова хоризонтална изработка прокарана в напукан скален масив
Vucheva, R., V. Trifonova–Genova. Stresses around a circular horizontal opening driven in cracked rock mass

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335234

Георгиев, Ст. Статистически анализ на пукнатини и дефекти по носещите стоманени конструкции на роторните багери тип SRs 2000 със значително изразходван ресурс
Georgiev, St. Statistical analysis of cracks and defects on the bearing steel structures of the SRs 2000 type bucket wheel excavators with a significantly used resource

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335250

Горбунов, Я., Й. Бекяров, Н. Лаков. Елементи от управлението на лабораторен макет на делта робот
Gorbounov, Y., Y. Bekyarov, N. Lakov. Control elements of a delta robot laboratory model

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335325

Дурчев, В., Ив Минин.. Основни параметри при рязането на мрамор, гранит, варовик, технически камък, керамика и порцелан посредством дискове с диамантени сегменти
Durchev, V., Iv. Minin. Main parameters of cutting marble, granite, limestone, technical stone, ceramics, and porcelain by the use of diamond segmented disks

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335334

Дрънков, Ив., Р. Нешева. Удостоверяване на географско местоположение: подобряване на сигурността чрез използване на изтекли данни
Drankov, Iv., R. Nesheva. Geo-location authentication: improving security using data leaks

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335339

Джустров, К., Ж. Илиев. Изследване на пускови характеристики на гумено лентов транспортьор за условията на открит рудник
Dzhustrov, K., Zh. Iliev. Study of starting characteristics of a rubber belt conveyor for open-pit conditions

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335348

Зъбчев, А. Изчисляване на двупроводна линия чрез моделиране с квадрати от съпротивления
Zabchev, A. Calculation of a two-wire line through modelling squares of resistances

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335357

Иванова, М. Напрежения по контура на кръгова изработка в трансверзално-изотропен масив
Ivanova, M. Contour stresses of a circular opening in a transversely isotropic rock mass

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335368

Иванова, Н. Класификация на основните методи за анализи на данни в индустрията
Ivanova, N. Classification of basic methods for data analysis in industry

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335379

Илиев И., Д. Делчева, Р. Йорданов. Минимални загуби на електрическа енергия в процеса на експлоатация на силов трансформатор
Iliev I., D. Delcheva, R. Jordanov. Minimal loss of electrical energy in the operation process of a power transformer

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335471

Камински, П. Киберсигурност при разплащания
Kaminsky, P. Cybersecurity in payments

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335482

Лаков, Н., Д. Делчева. Изследване на електроенергийната ефективност при проветряване на глуха минна изработка с уредба за местно проветряване
Lakoв, N., D. Delcheva. Research of the electrical efficiency of dead-end ventilation with a local ventilation system

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335841

Лаков, Н., Д. Делчева, И. Илиев. Изследване на натоварването на електродвигателите на гумено-транспортна лента
Lakov, N., D. Delcheva, I. Iliev. Study of the loading of electric motors on a rubber conveyor belt

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335857

Недялков, П. Методика и анализ на надеждността на задвижващите групи и станции за гумено-лентови транспортьори
Nedyalkov, P. Methods and analysis of the reliability parameters for driver groups and stations for belt conveyors

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335871

Недялков, П., С. Савов. Модален анализ на задвижващата станция за гумено-лентов транспортьор
Nedyalkov, P., S. Savov. Modal analysis for the driver station of a belt conveyor

https://doi.org/10.5281/zenodo.8335891

Переновски, Н. Относно повишаване на ефективността на работа на диагоналните вентилатори
Perenovski, N. On increasing the efficiency of operation of mixed-flow fans

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339042

Синилков, П. Транспортна дейност на совалките при добив на полезни изкопаеми от космически тела
Sinilkov, P. Transport activity of shuttles in the extraction of minerals from cosmic bodies

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339053

Синилков, П. Някои възможности на транспортните средства при добива на полезни изкопаеми от космически тела
Sinilkov, P. Some opportunities of vehicles in the extraction of minerals from space bodies

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339058

Станчев, Ст., Ст. Георгиев. Теоретичен анализ за оптимизиране на натегателна станция на лентов транспортьор на багер SRs 2000
Stanchev, St., St. Georgiev. Theoretical analysis for the optimisation of the belt conveyor tensioning station of an SRs 2000 excavator

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339072

Тасев, Л. Методика за оразмеряване на кормилното управление на съчленени пневмо-колесни транспортни средства
Tasev, L. Methods for calculating the steering of articulated pneumatic-wheeled vehicles

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339084

Шейретов, Хр. Сравняване на различните видове задвижване на лентовите транспортьори
Sheiretov, Hr. Comparison of different types of drive of the belt conveyors

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339091

СЕКЦИЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ
SECTION SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINERAL RESOURCES INDUSTRY

Антонов, Й. Иновации за безопасност и здраве при работа за устойчиво развитие в индустрията
Antonov, Y. Innovations in occupational safety and health for sustainable development in industry

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339097

Владкова, Бл., Н. Костадинова. Проучване на типа и продължителността на заетост в различни отрасли в България за периода 2019–2022 г.
Vladkova, Bl., N. Kostadinova. Study of employment type and duration in various industries in Bulgaria for the period 2019–2022

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339104

Гълъбова, Б., Димов Е. Предприемачеството като ключова компетентност в контекста на кариерното развитие и придобиването на умения за заетост
Galabova, B., E. Dimov. Entrepreneurship as a key competence in the context of the career development and acquisition of employability skills

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339112

Димитрова, В. Преход към дигитално счетоводство за устойчиво финансово управление при неустойчив добив на енергийни ресурси
Dimitrova, V. Transfer to digital accounting for sustainable financial management in unsustainable extraction of energy resources

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339116

Митев, В. Динамичен детерминиран факторен анализ на производителността на труда в българската минната индустрия
Mitev, V. Dynamic deterministic factor analysis of labour productivity in the Bulgarian mining industry

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339123

Митев, В. Анализ на търсенето, предлагането и цените на суров петрол за периода 2010 ÷ 2022 г.
Mitev, V. Analysis of the demand, supply, and prices of crude oil for the period 2010 ÷ 2022

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339126

Петрова, В. Влияние на индустриалните революции в прехода от линейна към кръгова икономика
Petrova, V. The impact of the industrial revolutions in the transition from linear to circular economy

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339129

Първанова, М., М. Евгениев. Приложение на обучението на преподаватели от  МГУ „Св. Иван Рилски“ в модул по дидактика при оценяване на знанията
Purvanova, M., M. Evgeniev. Application in assessment of the training of trainers from the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” in a module on Didactics

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339135

Ставрева, Ив. Професионално значими личностни характеристики за инженерите в миннодобивната промишленост
Stavreva, Iv. Professionally significant personality characteristics for engineers in the mining industry

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339140

Трифонова, Б. Интегриране на традиционния и дигиталния маркетинг в съвременните икономически условия
Trifonova, B. Integrating traditional and digital marketing in present-day economic conditions

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339148

Цолова, В. Защо йога трябва да се изучава в часовете по физическо възпитание и спорт в българските университети?
Tzolova, V. Why should yoga be studied in physical education and sport classes in Bulgarian universities?

https://doi.org/10.5281/zenodo.8339154