ПРИЕМ

Нормативни документи

Нормативни документи

Политика за развитие на МГУ „Св. Иван Рилски“
Стратегия за развитие на МГУ
Стратегия за интернационализация на МГУ
Правилник за дейността на Минно-Геоложкия университет „Св.Иван Рилски“
Правила по чл. 2, ал. 1 от ПД на МГУ „Св.Иван Рилски“:
1. Правила за устройството и дейността на Филиал на Минно–геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. Кърджали
3. Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав
Харта за равенство между половете на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

4. Учебна дейност
4.1. Правила за учебна дейност
– Бланка – планиране за преподаватели
– Бланка – отчитане за преподаватели
– Бланка отчитане и планиране на натоварването на академичния състав на основен трудов договор за деканати
– Бланка отчитане и планиране на натоварването на хоноруваните преподаватели за деканати
4.2. Правила за приемане на студенти в ОКС бакалавър и ОКС магистър след средно образование
4.3. Правила за приемане на студенти в ОКС магистър 2024-2025 г.
4.4. Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
4.5. Правила за прилагане на университетската система за натрупване и трансфер на кредити в МГУ Св. Иван Рилски
4.6. Приложение №1 магистър 2023 г.

5. Развитие на академичния състав
5.1. Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС доктор и доктор на науките
Приложение № 5.1.1.
5.2. Правила и процедури за заемане на академични длъжности
5.3. Правила за атестация на академичния състав;

6. Научно-изследователска дейност
6.1. Правила за устройството и дейността на Научно-изследователския сектор към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
6.2. Система за конкурсно финансиране
6.3. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания“
6.4. Правила за издателска дейност
6.5. Правилник за дейността на Студентски иновационен център към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
6.6. Европейска харта на изследователите и кодекс за поведение при подбор на изследователи
6.7. Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за периода 2017-2030 година
6.8. Правила за присъждане на почетни звания на МГУ „Св. Иван Рилски“

7. Международно сътрудничество и проекти
7.1. Вътрешните правила на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за проектната дейност по Структурни фондове на ЕС и европейски програми.
7.2. Правила за използване на оборудването, закупено по договор BG161PO003-1.2.04-0049C-0001 „Развитие на иновативни, енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини, чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.
7.3. Правила на Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски Практики“ – фаза i, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 Г.“ (ОП НОИР) чрез европейския социален фонд на европейския съюз

8. Контрол
8.1. Правила за дейността на Контролния съвет
8.2. Етичен кодекс на МГУ
8.3. Правила за дейността на комисията по етика

9. Студенти
9.1. Правилник на Студентския съвет на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски
9.2. Правила за отпускане на стипендии

10. Администрация и управление
10.1. Правилник за вътрешния трудов ред
10.2. Системи за финансово управление и контрол
10.3. Правила за устройството, организация и работа на студентските общежития и стол на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.4. Вътрешни правила за работна заплата на Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски”
10.5. Колективен трудов договор
10.6. Правила за командировки в страната и чужбина на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.7. Правилник за документооборот на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.8. Правила за отдаване под наем на недвижими имоти управлявани и стопанисвани от МГУ“Св. Иван Рилски“
10.9. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.10. Mатериални запаси, с приложенията ( Инструкция за бракуване на ДМА)
10.11. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в МГУ „Св. Иван Рилски“
10.12. Номенклатура на делата със срокове на съхраняване на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.13. Правила за атестация на служители;
10.14. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА МГУ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
10.15. ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ И ПРИСЪЩИТЕ РИСКОВЕ В МГУ „Св. Иван Рилски“
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПРИМЕРИ ЗА ГРУПИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В МГУ „Св. Иван Рилски“
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 РИСК РЕГИСТЪР
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 МОНИТОРИНГ
10.16. Правила за формиране на Бюджета
Приложение към Правила за формиране на Бюджета на основните звена
Правила за последващи оценки на изпълнението на изискванията за финансово управление и контрол в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

11. Формуляри
11.1. Предложение за поемане на финансово задължение – МГУ 1
11.2. Предложение за поемане на финансово задължение – МГУ 2
11.3. Предложение за поемане на финансово задължение сектор НИД
11.4. Молба за отпуск

12. Отчети за състоянието и дейността на МГУ „Св. Иван Рилски“
Годишен отчет на Ректора – 2018 г.
Годишен отчет на Ректора – 2019 г.
Годишен отчет на Ректора – 2020 г.
Годишен отчет на Ректора – 2021 г.
Годишен отчет на Ректора – 2022 г.

Закони
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Здравно осигуряване
Декларация за здравноосигуряване на студенти и докторанти