Нормативни документи

Нормативни документи

Политика за развитие на МГУ „Св. Иван Рилски“
Стратегия за развитие на МГУ
Стратегия за интернационализация на МГУ
Правилник за дейността на Минно-Геоложкия университет „Св.Иван Рилски“Правила по чл. 2, ал. 1 от ПД на МГУ „Св.Иван Рилски“:
1. Правила за устройството и дейността на Филиал – Кърджали
3. Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав4. Учебна дейност
4.1. Правила за учебна дейност
– Бланка – планиране за преподаватели
– Бланка – отчитане за преподаватели
– Бланка отчитане и планиране на натоварването на академичния състав на основен трудов договор за деканати
– Бланка отчитане и планиране на натоварването на хоноруваните преподаватели за деканати
4.2. Правила за приемане на студенти в ОКС бакалавър и ОКС магистър след средно образование
4.3. Правила за приемане на студенти в ОКС магистър
4.4. Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
4.5. Правила за прилагане на университетската система за натрупване и трансфер на кредити в МГУ Св. Иван Рилски5. Развитие на академичния състав
5.1. Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС доктор и доктор на науките
Приложение № 5.1.1.
5.2. Правила и процедури за заемане на академични длъжности
5.3. Правила за атестация на академичния състав;6. Научно-изследователска дейност
6.1. Правила за устройството и дейността на Научно-изследователския сектор
6.2. Система за конкурсно финансиране
6.3. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания“
6.4. Правила за издателска дейност7. Международно сътрудничество и проекти
7.1. Вътрешните правила на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за проектната дейност по Структурни фондове на ЕС и европейски програми.
7.2. Правила за използване на оборудването, закупено по договор BG161PO003-1.2.04-0049C-0001 „Развитие на иновативни, енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини, чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.
7.3. Правила на Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски Практики“ – фаза i, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 Г.“ (ОП НОИР) чрез европейския социален фонд на европейския съюз8. Контрол
8.1. Правила за дейността на Контролния съвет
8.2. Етичен кодекс на МГУ
8.3. Правила за дейноста на комисията по етика9. Студенти
9.1. Правилник на Студентския съвет на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски
9.2. Правила за отпускане на стипендии10. Администрация и управление
10.1. Правилник за вътрешния трудов ред
10.2. Системи за финансово управление и контрол
10.3. Правила за устройството, организация и работа на студентските общежития и стол на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.4. Вътрешни правила за работна заплата на Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски”
10.5. Колективен трудов договор
10.6. Правила за командировки в страната и чужбина на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.7. Правилник за документооборот на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.8. Правила за отдаване под наем на недвижими имоти управлявани и стопанисвани от МГУ“Св. Иван Рилски“
10.9. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.10. Mатериални запаси, с приложенията ( Инструкция за бракуване на ДМА)
10.11. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в МГУ „Св. Иван Рилски“
10.12. Номенклатура на делата със срокове на съхраняване на МГУ „Св. Иван Рилски“
10.13. Правила за атестация на служители;
10.14. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА МГУ
ПРИЛОЖЕНИЯ
10.15. ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ И ПРИСЪЩИТЕ РИСКОВЕ В МГУ „Св. Иван Рилски“
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПРИМЕРИ ЗА ГРУПИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В МГУ „Св. Иван Рилски“
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 РИСК РЕГИСТЪР
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 МОНИТОРИНГ
10.16. Правила за формиране на Бюджета
Приложение към Правила за формиране на Бюджета на основните звена

11. Формуляри
11.1. Предложение за поемане на финансово задължение – МГУ 1
11.2. Предложение за поемане на финансово задължение – МГУ 2
11.3. Предложение за поемане на финансово задължение сектор НИД
11.4. Молба за отпуск

Закони
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
Е-mail адрес: mvulkov@abv.bg
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
E-mail адрес: stopalov@gmail.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
проф. дтн Валери Емилов МИТКОВ
E-mail адрес: valeriy.mitkov@gmail.com
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Хабилитирани преподаватели
проф. д-р Ивайло Георгиев КОПРЕВ
E-mail адрес: ivokoprev@gmail.com
проф. д-р Михаил Василев ВЪЛКОВ
E-mail адрес: mvulkov@abv.bg
проф. д-р Маринела Иванова ПАНАЙОТОВА
E-mail адрес: marichim@mgu.bg
проф. д-р Емил Иванов ДИМОВ
E-mail адрес: emil­_dimov@abv.bg
проф. д-р Станислав Йорданов ТОПАЛОВ
E-mail адрес: stopalov@gmail.bg
проф. д-р Павел Евстатиев ПАВЛОВ
E-mail адрес: pavel.pavlov@abv.bg
проф. д-р Димитър Стоянов АНАСТАСОВ
E-mail адрес: danast@mgu.bg
доц. дтн Ирена Любенова ГРИГОРОВА
E-mail адрес: irena.grigorova@mgu.bg
доц. д-р Евгения Иванова АЛЕКСАНДРОВА
E-mail адрес: jogeni@abv.bg
доц. д-р Петър Кръстев ШИШКОВ
E-mail адрес: sfxman86@yahoo.com
доц. д-р Аспарух Красенов КАМБУРОВ
E-mail адрес: asparuh.kamburov@mgu.bg
доц. д-р Иван Стоянов МИТЕВ
E-mail адрес: ivan_mitev@mgu.bg
доц. д-р Валерия Кирякова КОВАЧЕВА
E-mail адрес: valia@mgu.bg
доц. д-р Юли Тодорчев РАДЕВ
E-mail адрес: radev@bgc.bg
доц. д-р Веселин Цветанов МИТЕВ
E-mail адрес: vas_mitev@abv.bg
доц. д-р Стефан Николаев ПУЛЕВ
E-mail адрес: st_pulev@yahoo.com
доц. д-р Иван Александров КАНАЗИРСКИ
E-mail адрес: kanazirski@abv.bg
доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
E-mail адрес: nmintcheva@yahoo.com
НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
гл. ас. д-р Захари Иванов ДИНЧЕВ
E-mail адрес: dinchev@mgu.bg
гл. ас. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА
E-mail адрес: borislava_galabova@abv.bg
гл. ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА
E-mail адрес: teodoram.yankova@gmail.com
гл. ас. д-р Кремена Георгиева ЩЕРЕВА
E-mail адрес: k_shtereva@mail.bg
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Иванка Радкова Стоянова
E-mail адрес: ivankastoyanovaaa@gmail.com
Никола Атанасов Косталов
E-mail адрес: nikola.lek13@gmail.com