ПРИЕМ

Автореферати - Архитектура строителство и геодезия

Автореферати - Архитектура строителство и геодезия

Автор
Заглавие
Антонио Шопов ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЛИЯНИЕТО НА КОРОЗИЯТА ВЪРХУ МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА СТРОИТЕЛНА СТОМАНА ЗА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Александър Цонков ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВАРИАНТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ЧРЕЗ МАРКШАЙДЕРСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
Ангел Джоргов ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ПРОКАРВАНЕ НА МЕТРОТУНЕЛИ ПО ЩИТОВ МЕТОД С МАЛКО СВОДОВО ПОКРИТИЕ
Андрей Станишков ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Асен Стоянов ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРВЕНА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СТАНДАРТНО ОГНЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ХУМАННИЯ РИСК ОТ ПРОДУКТИТЕ НА ГОРЕНЕТО
Аспарух Камбуров ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА WARTK В СЪВРЕМЕННИТЕ 2D И 3D СЕИЗМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЕФТ И ГАЗ
Весела Миланова ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЖИРОСКОПИЧЕСКОТО ОРИЕНТИРАНЕ В МАРКШАЙДЕРСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНОТО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАХОДИЩАТА И ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО
Веселин Балев ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА МИННИ ИЗРАБОТКИ И ТУНЕЛИ ПРЕЗ
ЗАПЪЛНЕНИ КАМЕРИ И ОТРАБОТЕНИ ПРОСТРАНСТВА
Веселин Христов МОДЕЛИРАНЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАХОДИЩА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОБЕКТИ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Вили Лилков ХИДРАТАЦИЯ НА ЦИМЕНТИ С МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ И СТРУКТУРА НА ВТВЪРДЕНИТЕ ЦИМЕНТОВИ ПАСТИ
Владимир Вутов ГЕОМЕХАНИЧНА ЛОГИСТИКА НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ, ПРОКАРАН В СКАЛЕН МАСИВ, В УСЛОВИЯТА НА РУДНИК ЕЛАЦИТЕ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД
Здравка Моллова ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА СРЕЩУ ХОРА И КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
Иван Митев СОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНИ ПО ОТКРИТ СПОСОБ
Катя Асенова ПЛАНИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ МИННИ РАБОТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ РАЗПОЛOЖЕНИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
Кремена Щерева МОНИТОРИНГ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ ЧРЕЗ НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Милена Бегновска МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА МАРКШАЙДЕРСКО ЗАСНЕМАНЕ НА НЕДОСТЪПНИ ПОВЪРХНИНИ
Митко Димов УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА ИНТЕГРИРАНИЯ РИСК В МИННО-ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Осман Ал Кхерайеф GEODETIC EARTH OBSERVATIONS COMBINATION FOR VERTICAL REFERENCE SYSTEM DEFINITION – A CASE STUDY FOR THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA VERTICAL DATUM AND VERTICAL REFERENCE FRAME
Сергей Михалев АНАЛИЗ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА МАРКШАЙДЕРСКО ОСИГУРЯВАНЕ В Р-К „ЧЕЛОПЕЧ”
Сибила Стоилова ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УДАРНА ВЪЛНА ВЪРХУ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
Ясен Прокопов МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ДЕФОРМАЦИИ ПО БОРДОВЕТЕ И НАСИПИЩАТА НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ