Автореферати - Науки за земята

Автореферати - Науки за земята

Автор
Заглавие
Диан Страхилов СТРУКТУРНОГЕОЛОЖКО МОДЕЛИРАНЕ И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ОРУДЕНИ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧНИ КОМПЛЕКСИ ОТ СТРАНДЖАНСКАТА ЗОНА В БЪЛГАРИЯ
Любомир Михайлов МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЯСПИСОВИ ОБРАЗУВАНИЯ ОТ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
Светлин Тошев ИЗКУСТВЕНИ НАНОМАШИНИ ЗА МОНИТОРИНГ И
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА
Александър Здравков ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВЪГЛИЩАТА И ВМЕСТВАЩИТЕ ГИ СКАЛИ ОТ БЕЛОБРЕЖКИЯ И СТАНЯНСКИЯ БАСЕЙНИ
Александър Луканов ЕКОЛОГИЧНО СЪВМЕСТИМИ НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ани Стефанова МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ В БИОЛОГИЧНИ ГОРИВНИ КЛЕТКИ
Антонио Лаков УСТОЙЧИВОСТ НА СКАЛНИ ОТКОСИ В УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ
Ася Божинова ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛИНИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА КОТЛОВИНА С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Атанас Кисьов РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА МЕТАЛОГЕННО ПРОГНОЗИРАНЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ ПО КОМПЛЕКС ОТ ГЕОЛОЖКИ И ГЕОФИЗИЧНИ ПРИЗНАЦИ
Виктор Иванов ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ IN SITU ЧРЕЗ ПРОПУСКЛИВИ РЕАКТИВНИ БАРИЕРИ
Георги Начев ТЕКТОНОМОРФОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ПОЧВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ ОТ ТУНДЖАНСКОТО СТРУКТУРНО ПОНИЖЕНИЕ
Димитър Съчков МЕТОДИ ЗА ТРИМЕРНО ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОЛОЖКИ ТЕЛА С ПОМОЩТА НА CAD И GIS СОФТУЕР
Елица Илиева ГЕОЛОГИЯ НА ГОЛО БЪРДО
Емил Онайков МИКРОСЕИЗМИЧЕН ШУМ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Илияна Цветкова СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОЛОЖКОТО НАСЛЕДСТВО В СЕВЕРНА РИЛА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГЕОПАРК „РИЛА“
Ина Божинова ОПАЗВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Камелия Маринова МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРТЕФАКТИ ОТ КУЛТОВИ ОБЕКТИ
(ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА II ХИЛ. ПР. ХР. – I ХИЛ. ПР. ХР.) В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ, ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Катерина Николова ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ МИННАТА ИНДУСТРИЯ
Красимира Колева ГИС МОДЕЛ И БАЗА ДАННИ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ТУНДЖАНСКОТО ПОНИЖЕНИЕ
Лазар Беров ХИДРОГЕОЛОЖКО КОНЦЕПТУАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В ГИС СРЕДА НА НАХОДИЩА НА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА В РАЙОНА НА КЮСТЕНДИЛСКАТА КОТЛОВИНА
Марина Николова РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНИ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
Мартин Бояджиев УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНИКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ТРАНСПОРТ НА
ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ГЕОЛОЖКИ СТРУКТУРИ
Мартин Тошев ВИСОКО РАЗРЕШАВАЩА ОБРАБОТКА НА СЕИЗМИЧНИ ДАННИ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТИНСКИТЕ АМПЛИТУДНИ СЪОТНОШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯВАЩА АВО-АНАЛИЗ НА ИЗВЛЕЧЕНИТЕ СВОЙСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ГЕОЛОЖКИЯ РАЗРЕЗ
Мая Григорова ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СКОРОСТНИ МОДЕЛИ ЗА ДЪЛБОЧИННА МИГРАЦИЯ ПРЕДИ СУМИРАНЕ ПОСРЕДСТВЕОМ СЕИЗМИЧНА ТОМОГРАФИЯ
Надежда Атанасова СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОЛОЖКОТО НАСЛЕДСТВО В ЮГОЗАПАДНА РИЛА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГЕОПАРК РИЛА
Петя Генова ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНФИЛТРАТИ ОТ ДЕПА ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Полина Младенова ВНЕДРЯВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ВЪГЛЕРОДНИ НАНОЧАСТИЦИ, КАТО ДИАГНОСТИЧНИ МАРКЕРИ И БИОСЕНЗОРИ В МИНЕРАЛНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Райно Попов ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ СИСТЕМИ ЗА БИОГАЗ В ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Росен Иванов ИНТЕГРИРАНЕ НА МИКРОБНИ ГОРИВНИ КЛЕТКИ В ПАСИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА РУДНИЧНИ ВОДИ
Сотир Плочев МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ЗОНАТА НА ПРОТИВОФИЛТРАЦИОННА ЗАВЕСА
Християн Цанков РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И МЕТОДИКА
ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГРАВИТАЦИОННИ АНОМАЛИИ В ИНТЕРАКТИВЕН РЕЖИМ