Библиотека

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Библиотеката на МГУ „Св. Иван Рилски“ е основана през 1964 г., като филиал на Централната библиотека на висшите технически институти.

Библиотеката на МГУ е в системата на българските университетски библиотеки от 1953 г. По характер и фондосъдържание тя е уникална за България и осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета – минно дело и геология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници – книги, периодични издания, дисертации, научно-изследователски разработки и др.

Комплектуването на библиотечния фонд отговаря на нуждите на учебната и научноизследователската дейност, като обхваща разнообразни видове източници – книги, периодични издания, докторати, научноизследователски разработки, електронни носители на информация и др. Общият обем наброява около 106 300 библиотечни единици.

Отделите на библиотеката – „Комплектуване, регистрация и каталози”, „Заемна служба за дома”, „Читалня книги” и „Читалня периодика” предлагат съвременно справочно-библиографско обслужване и междубиблиотечно заемане. Наличието на електронен каталог, електронни пълнотекстови и рефератни бази данни заменят все повече използването на традиционните каталози. Библиотеката на МГУ „Св. Иван Рилски” продължава участието си в общия своден каталог на университетските библиотеки, развивайки автоматизацията на библиотечните процеси. Данните от електронния каталог са включени в Националния автоматизиран каталог на академичните библиотеки – НАБИС.

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Общ библиотечен фонд – около 95 500 б. ед. към 2022 г.
• книги – 73 000 б. ед.;
• периодични издания – 22 500 б. ед.
• нерегистриран фонд – 10 800 б. ед.

В библиотеката се извършват следните услуги за читателите:
• заемане на учебна литература за дома;
• ползване на библиотечни материали в читалните на библиотеката;
• ползване на компютри и интернет;
• изготвяне на библиографски и фактографски справки;
• междубиблиотечно заемане;
• ксерокопиране, сканиране, принтиране и др.

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ:
Електронен каталог “АБ” – 10 550 записа (книги, периодични издания и статии)
Електронен своден каталог КУБ на университетски библиотеки
Национален академичен своден каталог – НАБИС
Мрежа на библиотечно информационните системи и информационните системи за научни изследвания – COBISS

Работно време
от 8.00ч. до 12.00 часа
от 13.00ч. до 17.00 часа

ПРАВИЛНИК И ЦЕНОРАЗПИС:

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Автор
Заглавие
проф. д-р Иван Минин Минни и строителни машини
проф. д-р Иван Минин Техника и технологии за обогатяване на полезни изкопаеми
проф. д-р Маринела Панайотова Introduction in corrosion of metals and corrosion control
проф. д-р Маринела Панайотова Ръководството по Физикохимия
доц. д-р Камен Попов Упражнения по дистанционни методи в геологията
проф. дгн Петко Попов
доц. д-р Камен Попов
Лекции по металогения
доц. д-р Камен Попов Упражнения по географски информационни системи
ст.пр. Милена Радомирова Първанова Справочник за подготовка на институционални документи на МГУ „Св. Иван Рилски“ (българо-английски) Част 1
Справочник за подготовка на институционални документи на МГУ „Св. Иван Рилски“ (българо-английски) Част 2
Колекция автореферати на дисертации защитени в МГУ „Св. Иван Рилски“ 1.3. Педагогика на обучението

3.7. Администрация и управление

4.4. Науки за земята

4.6. Информатика и компютърни науки

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

5.13. Общо инженерство

доц. дн инж. Ирена Любенова Григорова, инж. Костадинка Христова Конакчийска ИНФОРМАЦИОНЕН КАТАЛОГ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 1961 – 2021 година.
проф. д-р М. Панайотова ЛЕКЦИОННИ БЕЛЕЖКИ по дисциплината „ФИЗИКОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА ФЛОТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС“
проф. Добрин Тодоров МНОГОЛИКОТО БИТИЕ И НОВОТО СВЕТОВЪЗПРИЯТИЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК
проф. Матей Матеев „Руднична локомотивна тяга
доц. д-р Маргарита Токмакчиева МИНЕРАЛОГИЯ
КРИСТАЛОГРАФИЯ
МИНЕРАЛОГИЯ
ПЕТРОГРАФИЯ
доц. Светлозар Токмакчиев „Взаимозаменяемост и технически измервания“
доц. Никола Мърхов
доц. Светлозар Токмакчиев
„Машини за обработка на скалооблицовъчни материали“
гл. ас. Веселин Христов „Ръководство Паскал“
доц. Кънчо Иванов
инж. Динко Белчевски
„Програмиране в Интернет“
гл.ас. инж. Елка Георгиева Шаламанова „В помощ на изпита по Геодезия и Маркшайдерство“
доц. дфн Добрин Тодоров „ЧОВЕКЪТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ“
НАДКА ПЕЕВА
npeeva2012@yahoo.com
„Основи на органичната геохимия“
Александър К. Здравков
Йордан И. Кортенски
Атлас На мацералите в Български въглища
МЕТОДИ МАЖДРАКОВ, ДОБРИЯН БЕНОВ, ГЕОРГИ ТРАПОВ CADMin
АВТОМАТИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА МИННИТЕ РАБОТИ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ
доц. д-р Аспарух Камбуров Ръководство за учебна практика по опорни геодезически мрежи и ГНСС

ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

Национален абонамент:

В МГУ може да ползвате следните електронни ресурси, достъпът до които е възможен от всеки компютър в мрежата на университета:

  • www.sciencedirect.com – пълнотекстова платформа с научни публикации от над 4 300 списания и 30 700 книги в областта на природни, инженерни, медицински, социални и хуманитарни науки.
  • www.scopus.com – библиографска база данни за публикации от над 24 600 списания, 194 000 книги, 70 000 профила на организации и 16 млн. авторови профили и над 1.4 млрд. цитирания от 1970 г. досега.

Предлага и възможности за наукометрични анализи и проследяване на цитати.

  • www.webofknowledge.com – предоставя достъп до водещата световна научна литература във всички тематични области, като освен търсене и извличане на библиографско-реферативна информация, към всеки открит запис са включени и библиографските цитирания, позовавания. Съдържа 1.9 млрд. цитирания от над 171 млн. записи.

Кратки ръководства за работа:

 

Електронни бази данни

Полезни адреси:

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ