ПРИЕМ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0010 Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

О Б Я В Л Е Н И Е

по дейност „Организиране на презентационни събития, състезания за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Във връзка с това Ви информирам, че на 20.10.2023 г. /петък/ в учебна зала 303 на Миннотехнологичен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“ от 11:00 до 12:00 ч. ще се проведе „Университетски форум по предприемачество“ за студенти.

 

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на млади учени, постдокторанти, учени и изследователи в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на специализация в Технически университет в Загреб, Хърватия, по дейност № 12 „Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“

Уважаеми колеги,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Загреб, Хърватия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 03.02.2023г. /петък/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

                                                                                                 Проф. дн инж. Ирена Григорова

                                                                                                 Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на студенти и докторанти в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на специализация в Технически университет в Загреб, Хърватия, по дейност № 12 „Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“.

Уважаеми студенти и докторанти,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Загреб, Хърватия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 03.02.2023 г. /петък/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

                                                                                                 Проф. дн инж. Ирена Григорова

                                                                                                 Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на преподаватели в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на краткосрочна двуседмична специализация в Технически университет в Загреб, Хърватия, по дейност № 7 „Краткосрочни специализации в асоциираните партньори“

Уважаеми преподаватели,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Загреб, Хърватия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите до 03.02.2023 г. /петък/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

                                                                                                 Проф. дн инж. Ирена Григорова

                                                                                                 Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за включване на преподаватели в дейност по „обучение по английски език със специален фокус върху умения за преподаване и комуникация на преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия““

 

Уважаеми преподаватели,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец в дейност по обучение на английски език на преподаватели от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 14.04.2022г./четвъртък/ в зала № 303А до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на преподаватели в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на краткосрочна двуседмична специализация в Технически университет в Рига, Латвия, по дейност № 7 „Краткосрочни специализации в асоциираните партньори“

Уважаеми преподаватели,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Рига, Латвия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 04.10.2022г. /вторник/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

Заявление за участие по дейност 7 и 12

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на студенти и докторанти в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на специализация в Технически университет в Рига, Латвия, по дейност № 12 „Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“.

Уважаеми студенти и докторанти,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Рига, Латвия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 04.10.2022г. /вторник/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

Заявление за участие по дейност 7 и 12

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

за участие на млади учени, постдокторанти, учени и изследователи в изходяща мобилност, свързана с осъществяване на специализация в Технически университет в Рига, Латвия, по дейност № 12 „Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“

Уважаеми колеги,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец, с което да кандидатствате за участие в изходяща мобилност в Рига, Латвия.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 04.10.2022г. /вторник/ в конферентна зала, сграда Ректорат, до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

Заявление за участие по дейност 12_2

За повече информация относно проекта:

https://mgu.bg/wp-content//uploads/2021/11/proekt-BG05M2OP001-2-016-0010.pdf

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

Презентация на проекта Отваряне