ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0010 Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

О Б Я В Л Е Н И Е

за включване на преподаватели в дейност по „обучение по английски език със специален фокус върху умения за преподаване и комуникация на преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия““

 

Уважаеми преподаватели,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е бенефициер по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настоящото обявление ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за участие по образец в дейност по обучение на английски език на преподаватели от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

За целта следва да попълните заявлениe за участие (което може да изтеглите от тук) и да гo представите на 14.04.2022г./четвъртък/ в зала № 303А до 16:00ч.

По този начин ще подпомогнете Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ да затвърди своя авторитет и престиж сред висшите училища в Република България и Европа.

Проф. дн инж. Ирена Григорова

Ръководител на проект

Презентация на проекта Отваряне