ПРИЕМ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“

Проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България” (NatuResEdu)

Финансиранe от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Продължителност

21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

Одобрен общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 653 194,40 лв. (85 %)

Национално финансиране: 115 269,60 лв. (15 %)

 

КОНСОРЦИУМ

Бенефициент

Лесотехнически университет

 

Партньори:

 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,
 • Технически университет- Габрово,
 • Тракийски университет-Стара Загора
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Асоциирани партньори:

 • Университет по природни науки и науки за земята Виена, Австрия
 • Университет в Кордоба, Испания
 • Университет в Крайова, Румъния
 • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
 • Земеделски университет в Краков, Полша
 • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
 • Технически университет в Зволен, Словакия

Цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България.

Специфични цели:

 • Модернизиране на осем професионални направления, седем от които приоритетни, в отговор на цифровата трансформация на образованието;
 • Повишаване капацитета на целевите групи;
 • Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи.

Фокус на проекта: Проектът е насочен към осем професионални направления на 5те висши училища, партньори в проекта – 3.7. Администрация и управление, 4.4 Науки за земята, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство

Планирани дейности в рамките на проекта

 • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
 • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
 • Обучения на преподаватели в България;
 • Краткосрочни специализации в асоциирани партньори;
 • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
 • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда
 • Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност.

Целева група:

Целевата група включва: 230 бр. студенти и докторанти от всички форми на обучение, 155 преподавателя и 10 млади учени от петте университета

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

 • Създадени и въведени 7 нови съвместни и дигитализирани учебни програми,
 • Повишен капацитет на преподавателите и студентите,
 • Създадена среда за кариерно развитие на целевата група.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 • Ръководител: проф. д-р Румен Томов
 • Координатор: гл. ас д-р Елена Цветкова
 • Счетоводител: инж. Мина Синапова
 • ИТ експерт: доц. д-р Галин Милчев
 • Координатор ШУ доц. д-р Росица Давидова-Маджарова
 • Координатор МГУ доц. д-р Светлана Браткова
 • Координатор ТРУ доц. д. н. Нели Грозева
 • Координатор ТУ – Габрово доц. д-р Лиляна Русанова
Презентация на проекта Отваряне
Декларация ЗЛД Отваряне
Декларация обстоятелство Отваряне
Заявление до Ректора Отваряне
Обява по проект BG05M2OP001 за преподаватели Отваряне
Списък дисциплини и публикации Отваряне
Списък проекти Отваряне

Конкурси, съобщения, обяви

Покана мобилност студенти Отваряне
Покана мобилност преподаватели Отваряне
Приложение №1 Обучения в България Отваряне
Приложение №2 Краткосрочни специализации Отваряне
Приложение №3 Мобилност студенти и докторанти Отваряне
Приложение №5 Заявление за участие в мобилност (студенти) МГУ Отваряне
Приложение №6 Заявление за краткосрочни специализации Отваряне
Приложение №7 Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания Отваряне
Приложение №8 Заявление за обучение по английски език Отваряне
График за обучение по английски език – 1 група Отваряне
График за обучение по английски език – 2 група Отваряне