ПРИЕМ

Студентски съвет

Студентски съвет

Съгласно Правилник за дейността на МГУ „Св. Иван Рилски“, съставен на основата на Закона за висшето образование (ЗВО), Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на правилника за прилагането му (ППЗРАСРБ), Кодекса на труда (КТ), както и на други действащи нормативни актове в Република България:

Чл. 103. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се в МГУ е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на университета. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на МГУ е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

  • Студентите и докторантите избират свои представители при условия и ред, определени в правилника по ал. 3.
  • Студентският съвет приема правилник (чл. 2, ал. 1, т. 21) за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет. Академичният съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на този правилник и на правилата по чл. 2, ал. 1.
  • Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката.
  • (нова) Правилникът по ал. 3 се публикува на интернет страницата на висшето училище.
  • (предишна ал. 5) Дейността на Студентския съвет се финансира от МГУ в размер, който е не по-малко от 1 на сто от таксите за обучение. Точният размер на средствата се определя с решение на Академичния съвет и се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
  • (предишна ал. 6) На Студентския съвет се предоставя помещение в сградата на Ректората с телефон, канцеларско обзавеждане и консумативи в рамките на средствата по ал. 5.

Чл. 104. Студентският съвет има права в съответствие с чл. 73 на ЗВО.

История на Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски”

Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” през годините претърпява много и различни метаморфози. Както във всяка голяма студентска организация, така и в Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има падения и възходи, слава и разочарование. Ние студентите и преки участници в състава на СС (Студентски съвет) винаги сме се стараели да бъдем възможно най – креативни, харизматични, гъвкави и мислещи трезво, не само в моментите, когато се е налагало това, а през цялото време, което сме отдали на каузата.

От самото си създаване, като индивидуална структура през 1998 год. на миналия век, Студентски съвет е започнал да се утвърждава като работеща структура на самоуправление, която е показвала, че студентите на МГУ “Св. Иван Рилски” са не само вътрешни “работници”, които дават от себе си за развитието на своя университет, а с идеите и убежденията си са изграждали и подпомагали цялото академично общество.

Сред Председателите и членовете на Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има хора доказали себе си като лидери, изграждащи и членуващи в най – големите неправителствени организации.

Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” активно участва в академичното общество на университета, както и работи с всички факултети, катедри и звена в университета. Взема участие в организацията и провеждането на празниците и научните конференции на университета. Участва в обмен на кадри с изявените световни лидери в минната индустрия. Съвместно с различните факултети организира обмен на студенти по различни програми и проекти в страната и чужбина. Членове на Студентски съвет, заемат и участват в ръководните комисии и съвети на университета. По – голяма част от състава на съвета заемат стратегически позиции в големи правителствени и неправителствени организации. Успешната реализация на членовете минали през школовката на Студентски съвет и утвърждаването им като лидери и ръководители на пазара на труда говори, че структурата ни е една от най – добрите сред студентските съвети в България.

 

Председатели на Студентски съвет на МГУ “Св. Иван Рилски”

Мандат: 1998 – 2000 г. Слави Пачалов, специалност ЕЕЕО
Мандат: 2000 – 2002 г. Петър Александров, специалност ЕООС
Мандат: 2002 – 2004 г. Александра Кюркчиева, специалност ЕООС
Мандат: 2004 – 2007 г. Иван Митев, специалност ХИГ
Мандат: 2007 – 2008 г. Иван Стоянов, специалност СУ
Мандат: 2008 – 2010 г. Ангел Паскалев, специалност ЕЕЕО
Мандат: 2010 – 2012 г. Герасим Григоров, специалност, ГПМР
Мандат: 2012 – 2014 г. Веселин Балев, специалност, РПИ
Мандат: 2014 – 2016 г. Теодора Янкова, специалност, ОРС
Мандат: 2016 – 2018 г. Павел Иванов, специалност,  МиГ
Мандат: 2018 – 2020 г. Божил Демерджиев, специалност ГГПТТ
Мандат: 2020 – 2022 г. Мая Минкова, специалност, БТ
Мандат: 2022 – 2024 г. Манол Илиев, специалност, РПИ

 

Членове на Студентски съвет на МГУ “Св. Иван Рилски”

2020 – 2022 г.

Председател:
Мая Минкова Email: maya.minkova@mgu.bg
Членове:
Иван Чаушев Email: ivan.chaushev@mgu.bg
Веселин Митков Email: veselin_mitkov@abv.bg
Кристиян Миленков Email: Kristian_milenow@abv.bg
Мартин Кирчев Email: marto.kirchev@gmail.com
Боян Горанов Email: boyangoranov@abv.bg 
Олек Силвиев Email: oleksilviev@gmail.com

 

Комисия по стипендии на МГУ “Св. Иван Рилски”:

Председател:
Веселин Митков Email: veselin_mitkov@abv.bg
Членове:
Кристиян Миленков Email: Kristian_milenow@abv.bg
Мартин Кирчев Email: marto.kirchev@gmail.com
Боян Горанов Email: boyangoranov@abv.bg 

 

Информация за стипендии:

Информация за общежития:

Информация здравно осигуряване: