Проекти по европейски фондове и програми

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“
Международно Минно Училище за Източна и Югоизточна Европа в Дубровник
Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (EARBDMINING)
Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение
Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия – РЕКИ
Студентски практики
Студентски практики – фаза 1
Студентски практики – фаза 2
Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда
Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели от кръговата икономика
19159 – TrainESEE v.2. Training trainers in East and Southeastern Europe