ПРИЕМ

Наредба за конкурсно финансиране

Откриване на процедура за ежегоден конкурс по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност – 2024 година.
Спечелили проекти по Наредбата за конкурсно финансиране за 2024 година
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 година, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.
Указания за подготовка на предложения за финансиране на инфраструктурни проекти от субсидията за присъща научноизследователска дейност на МГУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” – 2024 г.
Предложения за финансиране на инфраструктурни проекти
Указания за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти от субсидията за присъща научноизследователска дейност на МГУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” – 2024 Г.
Предложения за финансиране на научноизследователски проекти
ПРАВИЛА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на МГУ „Св. Иван Рилски“ научна дейност, приета с ПМС № 233 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 година
С И С Т Е М А за конкурсно финансиране
Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от присъщата научна дейност на Университета
Система от наукометрични показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от присъщата научна дейност на Университета
Договор за финансиране на инфраструктурен проект 2024 г.
Договор за финансиране на научноизследователски проект 2024 г.
Резюме
Начална страница – отчет 2024 г.
Експертна карта на рецензента