ПРИЕМ

Международна научна конференция

18 Октомври 2024
София, България
67-ма Международна научна конференция на
МГУ „Св. Иван Рилски“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания на 67-мата Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ ще се проведат в:
Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“
1700 София, България
ул. „Проф. Боян Каменов“ 1

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Важни дати

Краен срок за представяне на резюме и заявка за участие: 19 март 2024
Потвърждаване на приетите резюмета 31 март 2024
Краен срок за изпращане пълния текст на доклад за участие: 30 април 2024
Краен срок за заплащане на ранна такса за правоучастие: 30 април 2024

 

Такси правоучастие

Категория Ранна такса правоучастие
(до 30 април 2024)
Късна такса правоучастие
(след 30 април 2024)
Участник с доклад (постер) от МГУ „Св. Иван Рилски“ 100 лв. 120 лв.
Участник с доклад (постер) 120 лв. 140 лв.
Публикуване на доклад 70 лв. 90 лв.
Участник с втори доклад 50 лв. 60 лв.
Участник без доклад (постер) 100 лв. 120 лв.
  • Студенти и редовни докторанти от МГУ „Св. Иван Рилски“ не заплащат такса правоучастие. За да се регистрира дадено лице като Студент/Редовен докторант е необходимо да изпрати уверение от Декана на съответния факултет, с което да потвърди своя статут.
  • Таксата за правоучастие не включва разходи за настаняване и трансфери.
  • Всички посочени суми са с включен ДДС, като при всяко заплащане се издава фактура

Банкова сметка

Титуляр:
НИС при МГУ ”Св. Иван Рилски”
БНБ – София, пл. Ал. Батенберг 1
IBAN: BG07 BNBG 9661 3100 1625 01
BIC: BNBGBGSD

  • Всяко заплащане трябва да включва и разходите за банковия превод.
  • Моля в поле «Основание за заплащането» изпишете ясно Вашето име и основанието за заплащането върху всички банкови документи.
  • За българските участници таксата за правоучастие се заплаща в лева.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички доклади, преминали през процедурите за анонимно рецензиране, ще бъдат публикувани в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 67/2024. Докладите трябва да бъдат написани на един от работните езици (български или английски). Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. За всички научни публикации в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 67/2024  ще бъде осигурен идентификатор на дигитален (цифров) обект – DOI.

Докладите, които са написани на английски език, съответстват на тематиката на списанието и преминат през двойно „сляпо“ рецензиране, ще бъдат предоставени за публикуване в научното списание „Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal“ (https://seprm.com/), което ще бъде изпратено за оценяване и индексиране в бази данни Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) и други международни индекси. На статиите от списанието ще бъде присвоен цифров идентификатор на обект (DOI).

Списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials е включено в следните бази: CrossRef, Google Scholar, DOAJ, OpenAire, BASE, Academic Resource Index ResearchBib, eLIBRARY, ID: 44772453 (РИНЦ).

Работни езици: Български и английски език.

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ

Заявка за участие МГУ 2024
Инструкции за техническо оформяне на резюмета
Инструкции за техническо оформяне на доклади – за изготвяне и отпечатване в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“
Инструкции за техническо оформяне на постери
Instructions for manuscript preparation for the Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials journal (Template)
Транслитерация на цитираната литература:
• За автоматична транслитерация на цитираната литература: https://www.lexilogos.com/
• За български – https://www.lexilogos.com/keyboard/bulgarian.htm
• За руски – https://www.lexilogos.com/keyboard/russian.htm

За кореспонденция и информация:
инж. Костадинка Конакчийска
Минно-Геоложки Университет «Св. Иван Рилски»
1700 София, България
Студентски град, ул. «Проф. Боян Каменов» 1
тел: (02) 80 60 234; 0879807889
E-mail: srs@mgu.bg

СПОНСОРИ