Международна научна конференция

21 Октомври 2022
София, България
65-та Международна научна конференция на
МГУ „Св. Иван Рилски“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания на 65-та Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ ще се проведат в:
Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“
1700 София, България
ул. „Проф. Боян Каменов“ 1

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Важни дати

Краен срок за представяне на резюме и заявка за участие: 18 март 2022
Потвърждаване на приетите резюмета 30 март 2022
Краен срок за изпращане пълния текст на доклад за участие: 29 април 2022
Краен срок за заплащане на ранна такса за правоучастие: 29 април 2022

 

Такси правоучастие

Категория Ранна такса правоучастие
(до 29 април 2022)
Късна такса правоучастие
(след 29 април 2022)
Участник с доклад (постер) от МГУ „Св. Иван Рилски“ 80 лв. 100 лв.
Участник с доклад (постер) 100 лв. 120 лв.
Публикуване на доклад 50 лв. 70 лв.
Участник с втори доклад 40 лв. 50 лв.
Участник без доклад (постер) 80 лв. 100 лв.
  • Студенти и редовни докторанти от МГУ „Св. Иван Рилски“ не заплащат такса правоучастие. За да се регистрира дадено лице като Студент/Редовен докторант е необходимо да изпрати уверение от Декана на съответния факултет, с което да потвърди своя статут.
  • Таксата за правоучастие не включва разходи за настаняване и трансфери.
  • Всички посочени суми са с включен ДДС, като при всяко заплащане се издава фактура

Банкова сметка

Титуляр:
НИС при МГУ ”Св. Иван Рилски”
БНБ – София, пл. Ал. Батенберг 1
IBAN: BG07 BNBG 9661 3100 1625 01
BIC: BNBGBGSD

  • Всяко заплащане трябва да включва и разходите за банковия превод.
  • Моля в поле «Основание за заплащането» изпишете ясно Вашето име и основанието за заплащането върху всички банкови документи.
  • За българските участници таксата за правоучастие се заплаща в лева.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички доклади, преминали през процедурите за анонимно рецензиране, ще бъдат публикувани в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 65/2022. Докладите трябва да бъдат написани на един от работните езици (български, английски или руски). Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство е два.

Докладите, които са написани на английски език, съответстват на тематиката на списанието и преминат през двойно „сляпо“ рецензиране, ще бъдат предоставени за публикуване в научното списание Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal (https://seprm.com/), което ще бъде изпратено за оценяване и индексиране в бази данни Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) и други международни индекси. На статиите от списанието ще бъде присвоен цифров идентификатор на обект (doi).

Работни езици: Български, Английски и Руски език.

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ

Заявка за участие МГУ 2022
Инструкции за техническо оформяне на резюмета
Инструкции за техническо оформяне на доклади – за изготвяне и отпечатване в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“
Instructions for manuscript preparation for the Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials journal (Template)
Транслитерация на цитираната литература:
• За автоматична транслитерация на цитираната литература: https://www.lexilogos.com/
• За български – https://www.lexilogos.com/keyboard/bulgarian.htm
• За руски – https://www.lexilogos.com/keyboard/russian.htm

За кореспонденция и информация:

инж. Костадинка Конакчийска

Минно-Геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

1700 София, България

Студентски град, ул. «Проф. Боян Каменов» 1

тел: (02) 80 60 234; 0879807889
E-mail: srs@mgu.bg

СПОНСОРИ