ПРИЕМ

Alumni

Думата „алумни“ има латински произход – от аlumnus ‘доведен син’, ‘ученици, възпитаници’.
Съвременното й значение най-често е събирателно название на успешно завършилите даден университет, колеж или училище.

Голяма част от университетите в Западна Европа и САЩ изграждат трайни връзки със своите възпитаници не само по време на обучението им, а и след това. Традиция е всеки месец да се провеждат срещи между вече завършили студенти, да участват в инициативи на университета, след като вече са направили кариера, или просто да поддържат контакти с преподаватели и настоящи студенти. Това помага за изграждане и утвърждаване на връзката между науката и практиката, между бизнеса и университета.

Алумни организациите са едно от най-успешните средства за представяне на дейността и постиженията на висшето училище. Неслучайно в интернет порталите на престижните световни и европейски университети може да се открие значителен обем информация за тези организации и къде се реализират техните членове. Практика е да се правят сериозни проучвания за кадровото им развитие и движението на работните им заплати. Това е най-убедителният критерий за оценка на висшето училище.

Центърът кани всички бивши студенти на МГУ да се присъединят към Общността на завършилите студенти!

Директор звено „Кариерен център”
доц. д-р Благовеста Владкова

Главен експерт „Кариерен център”
доц. д-р Боряна Трифонова

  • електронна поща:karieren_centar@mgu.bg
  • телефон  02/ 80 60 529
  • мобилен 0879 80 78 73