Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели от кръговата икономика

Кръговата икономика представлява преминаване от неустойчивата линейна система за използване на материали и натрупване на отпадъци към система за регенериране на ресурси. Концепцията се развива бързо и конкурира иновациите в бизнеса. Бизнес моделите от кръговата икономика могат да се разглеждат както като инструменти за намаляване на отпадъците, подобряване ефективността на ресурсите и намаляване въздействието на промишленото производство върху околната среда, така и като създаване на социална устойчивост. Все още обаче не са изяснени отрицателните въздействия върху околната среда и икономиката, които биха могли да възникнат въз основа на тези бизнес модели.

Проектът REDUCES разкрива инструменти за всеки от регионите, които не само насърчават най-подходящите бизнес модели, но и дават оценка на потенциалните въздействия върху околната среда, които евентуално могат да причинят. Те ще бъдат внимателно оценени от партньорите и заинтересованите страни по време на проекта, за да се вземат информирани политически решения относно икономическите и екологичните бизнес модели.

Нараства необходимостта от все по-точно дефиниране на прехода към кръгова икономика от страна на европейските региони. REDUCES формира мрежа за сътрудничество от региони, които са на различни нива в развитието на кръговата икономика, но имат силна обща воля за бъдещо подпомагане на бизнеса на региона в прехода към кръговата икономика. Обменът на опит и знания между регионалните власти е от ключово значение за разработването на най-добрите планове за подкрепа на екологично устойчиви бизнес модели за всеки регион. Очакваме от резултатите да се възползват публичните органи и институции, като по този начин да подкрепят и ускорят прехода към кръгова икономика.

Област на проекта Инженер – биотехнологриродни ресурси и околна среда,
Социални науки, Бизнес и администрация
Продължителност на проекта 01.08.2019 – 31.01.2023
Водещ Партньор Turku University of Applied Sciences
Други Партньори Euro Perspectives Foundation, Polytechnic University of Valencia, Valencia Institute of Building, The Manchester Metropolitan University, Oldham Metropolitan Borough Council, HU University of Applied Sciences Utrecht, Maramures County Council, City of Utrecht
Източник на средства Interreg Europe
Общо финансиране 1 389 939 €
Бюджет на МГУ 81 256 €
Уебсайт https://www.interregeurope.eu/reduces/
За контакти

д-р Весела Петрова
Моб. тел.: +359 898 677 450
Email: vessela.petrova@mgu.bg