ПРИЕМ

Млади учени и постдокторанти – 2

 

Презентации и научни отчети на младите учени и постдокторантите от МГУ „Св. Иван Рилски“, представени на проведения Колоквиум, посветен на 70 години МГУ „Св. Иван Рилски“

Ас. инж. Люпчо Димитров Научен отчет Презентация
Гл. ас. д-р Здравка Моллова Научен отчет Презентация
Гл. ас. д-р Гергана Мерачева Научен отчет Презентация
Гл. ас. д-р Камелия Маринова Научен отчет Презентация

 

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ).

Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Допустими кандидати са:

„Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „Магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Кандидатстващите по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на участието си на дефиницията за „млад учен“. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му.

Кандидати по модул „Млади учени“ могат да бъдат:

 • новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „Асистент“ или „Главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

В този модул се кандидатства с представянето на работна програма/план за бъдещата изследователска работа (дефинирани цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение по месеци и очаквани резултати – не повече от 3 стр.). Работната програма се подава на български и/или на английски език. При неизпълнение на заложените в работната програма резултати и показатели, кандидатът ще бъде лишен от правото за по-нататъшно участие в етапите на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление (по образец)
 • Автобиография (по образец)
 • Диплома за завършена ОКС „Магистър“ (от първата магистратура); датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия;
 • Сертификат за владеене на чужд език
 • Мотивационно писмо включващо и информация за области на научни интереси;
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо);
 • Списък с научни публикации (монографии, учебници, учебни пособия, статии, студии и др.), (пълно библиографско описание);
 • Списък с участие в научни проекти
 • Списък с участие в научни форуми (национални и международни) с научен доклад (постер)
 • Списък с притежание на патенти (ако е приложимо);
 • Анотация и подробна работна програма/план за бъдещата изследователска работа (дефинирани цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение по месеци и очаквани резултати – не повече от 3 стр.);
 • Сертификати и удостоверения за получени награди, грамоти и отличия за научни постижения, други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка.
 • Декларация (по образец)
 • Научен отчет

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:

Периодът на изпълнение на работната програма/план на кандидатите – млади учени не може да бъде по-малък от 6 месеца и не може да превишава 12 месеца.

Всички материали на кандидатите трябва да бъдат подредени съгласно списъка по точки от указанията по-горе и по показателите, заложени в таблицата по-долу.

ВАЖНО! Работната програма на кандидатът трябва да включва и да бъдат отчетени до 30.09.2023 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано издание.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 ч. на 12.09.2022 г. до 16:00 ч. на 30.09.2022 г.

Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да представят своите документи към съответната факултетна комисия, както следва:

 • Факултетна комисия към Геологопроучвателен факултет;
 • Факултетна комисия към Минно-електромеханичен факултет;
 • Факултетна комисия към Миннотехнологичен факултет.

Всички материали трябва да се предадат на електронен и хартиен носител.

За материалите предадени на електронен носител, електронните пощи на факултетите са следните:

 • Геологопроучвателен факултет –  gpf@mgu.bg
 • Минно-електромеханичен факултет – memf@mgu.bg
 • Миннотехнологичен факултет – mtf@mgu.bg

За материалите предадени на хартиен носител, адресите на факултетите са следните:

Геологопроучвателен факултет (ГПФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на ГПФ, кабинет 249

Минно-електромеханичен факултет (МЕМФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на МЕМФ, кабинет 218

Миннотехнологичен факултет(МТФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на МТФ, кабинет 230

Може да се кандидатства със сканирани документи, вкл. и на английски език (за кандидати, завършили извън страната). Оригиналните документи, преведени на български език, се изискват само от класираните кандидати, преди подписване на договорите им.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Класиране на кандидатите по национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
Миннотехнологичен факултет:
Млади учени:
1. ас. инж. Люпчо Димитров – финансиране за период от 12 месеца
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Здравка Моллова – финансиране за период от 12 месеца
Геологопроучвателен факултет:
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Гергана Георгиева Мерачева – финансиране за период от 12
месеца
2. ас. д-р Камелия Янкова Маринова – финансиране за период от 12 месеца
Минно-електромеханичен факултет:
Млади учени: няма класирани, поради липсата на кандидати
Постдокторанти: няма класирани, поради липсата на кандидати

НАЧАЛО НА КОНКУРСА: 12.09.2022 г.
КРАЙ НА КОНКУРСА: 30.09.2022 г.

МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Допустими кандидати са:

Кандидати могат да бъдат учени с придобита ОНС „Доктор“ в България или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „Доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

„Постдокторанти“ – учени, които са придобили първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ.

Участващите по програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за „постдокторант“ за целия период на участието по програмата .

В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български и/или на  английски език. При неизпълнение на заложените в работната програма резултати и показатели, кандидатът ще бъде лишен от правото за по-нататъшно участие в етапите на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление
 • Автобиография (по образец)
 • Диплома за завършена ОНС „Доктор“; съгласно ЗРАСРБ ОНС „Доктор“ се придобива от деня, в който дисертационния труд е защитен успешно.
 • Сертификат за владеене на чужд език
 • Мотивационно писмо включващо и информация за области на научни интереси;
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо);
 • Списък с научни публикации (монографии, учебници, учебни пособия, статии, студии и др.), (пълно библиографско описание);
 • Списък с участие в научни проекти
 • Списък с участие в научни форуми (национални и международни) с научен доклад (постер)
 • Списък с притежание на патенти (ако е приложимо);
 • Подробно описание на проектно предложение (цел, задачи, етапи на изпълнение по месеци, резултати – не повече от 10 стр.);
 • Сертификати и удостоверения за получени награди, грамоти и отличия за научни постижения, други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка.
 • Декларация (по образец)
 • Научен отчет

Срок за изпълнение на проектното предложение:

Периодът на изпълнение на проектното предложение на кандидатите – постдокторанти не може да бъде по-малък от 6 месеца и не може да превишава 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата.

Всички материали на кандидатите трябва да бъдат подредени съгласно списъка по точки от указанията по-горе и по показателите, заложени в таблицата по-долу.

ВАЖНО! Работната програма на кандидатът трябва да включва и да бъдат отчетени до 30.09.2023 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано издание.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 ч. на 12.09.2022 г. до 16:00 ч. на 30.09.2022 г.

Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да представят своите документи към съответната факултетна комисия, както следва:

 • Факултетна комисия към Геологопроучвателен факултет;
 • Факултетна комисия към Минно-електромеханичен факултет;
 • Факултетна комисия към Миннотехнологичен факултет.

Всички материали трябва да се предадат на електронен и хартиен носител.

За материалите предадени на електронен носител, електронните пощи на факултетите са следните:

 • Геологопроучвателен факултет –  gpf@mgu.bg
 • Минно-електромеханичен факултет – memf@mgu.bg
 • Миннотехнологичен факултет – mtf@mgu.bg

За материалите предадени на хартиен носител, адресите на факултетите са следните:

Геологопроучвателен факултет (ГПФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на ГПФ, кабинет 249

Минно-електромеханичен факултет (МЕМФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на МЕМФ, кабинет 218

Миннотехнологичен факултет (МТФ):

МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“, 1700 София, Деканат на МТФ, кабинет 230

Може да се кандидатства със сканирани документи, вкл. и на английски език (за кандидати, завършили извън страната). Оригиналните документи, преведени на български език, се изискват само от класираните кандидати, преди подписване на договорите им.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Класиране на кандидатите по национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
Миннотехнологичен факултет:
Млади учени:
1. ас. инж. Люпчо Димитров – финансиране за период от 12 месеца
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Здравка Моллова – финансиране за период от 12 месеца
Геологопроучвателен факултет:
Постдокторанти:
1. гл. ас. д-р Гергана Георгиева Мерачева – финансиране за период от 12
месеца
2. ас. д-р Камелия Янкова Маринова – финансиране за период от 12 месеца
Минно-електромеханичен факултет:
Млади учени: няма класирани, поради липсата на кандидати
Постдокторанти: няма класирани, поради липсата на кандидати

НАЧАЛО НА КОНКУРСА: 12.09.2022 г.

КРАЙ НА КОНКУРСА: 30.09.2022 г.