Централна научно изследователска лаборатория

ЦНИЛ Геохимия е създадена като самостоятелно звено в структурата на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Иван Рилски“ с цел провеждане на научни изследвания в геопроучвателния и минния отрасли и опазването на околната среда.

ЦНИЛ Геохимия е акредитирана лаборатория за изпитване със Сертификат за акредитация, рег. № 113 ЛИ / 16.01.2023 г., валиден до 16.01.2027 г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация“. Tова позволява лабораторията да предлага методи за изпитване в съответствие с българските и международни стандарти, да извършва високо професионална научно-изследователска дейност, отговаряща на изискванията за качество на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

С акредитацията си, лабораторията зае своето подобаващо място на общоинституциална лаборатория, извършваща отговорни геохимични изследвания.

Акредитацията на лабораторията я утвърди като водеща геохимична лаборатория у нас. В резултат на това лабораторията работи успешно с партньори като Асарел Медет АД, Каолин ЕАД, ИПАЗР Пушкаров; Ананиеви Консулт, Хидрокрафт, Хидро Глобал Груп и др.

Освен утвърдени в минно-геоложкия бранш фирми, услугите на лабораторията използват и големите фармацевтични компании като Софарма и Чайкафарма за определяне на тежки метали и металоиди в суровини и продукти.

Показателите за изпитване се заявяват от клиентите на лабораторията във връзка с инженерно геоложки проучвания, оценка на качеството на водите, мониторинг по предписания на Басейнови дирекции по разрешителни за водоползване на съществуващи или изграждане на нови съоръжения, както и мониторинг на отпадъчни води преди заустване.

На този етап в лабораторията могат да се извършват химични и геохимични лабораторни изследвания в следните области:

 • Определяне състава на води – питейни, повърхностни, подземни, отпадъчни;
 • Определяне на елементния състав и замърсяването с тежки метали на обекти от околната среда – почви, почви строителни;
 • Определяне на физико-механични показатели на строителни почви – водно съдържание, обемна и специфична плътност, зърнометричен състав, границите на пластичност, деформационни и якостни параметри;
 • Определяне на елементния и оксиден състав на нерудни, естествени материали и продукти от преработката им – строителни, огнеупорни, пясък, глина, варовик;
 • Определяне на елементния състав на руди и продукти от преработката им – концентрати, сплави, шлаки;
 • Определяне на общото съдържание и след излужване на елементи в отпадъци – твърди, течни, утайки.

ЦНИЛ Геохимия разполага с много добра материални-техническа база и съвременно технологично оборудване, което обуславя поддържане и разширяване на обхвата от видове анализи, които лабораторията може да извършва. Техническите средства са:

 • Оптико-емисионен спектрометър с източник на възбуждане индуктивно свързана плазма ICP 720 – OES , Agilent Technologies;
 • Спектрофотометър UV VIS mini 1240, Shimadzu Corp. Japan;
 • pH – метър WTW, Германия Тип: inoLab Multi 720 “WTW”, Германия;
 • Везна аналитична електронна Radwag, Полша;
 • Апарат за плоско срязване TAYLOR Т 665/N, Италия;
 • Муфелна пещ, DENTAMATIC 6000-M, TOKMET-TK Ltd, България;
 • Микровълнова печка MARS 5, № MD2445, CEM Corporation, САЩ;
 • Апарат Келдал- UDK 127, VELP SCIENTIFICA, Италия;
 • Триаксиален апарат DTC-285CM/1987г. ; силомер- LP- 500; цифрово показващо устройство –CH1 EA- 310.
За осигуряване на качеството, ЦНИЛ Геохимия участва в Изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения на Акредитирани Провайдери, като ИНТЕРПРОДЖЕКТ-България, LGC Standards-UK, Quality Consult-Italy, NIL Research Center for Proficiency Testing-China. Поддържането на СУ /Система за управление на качеството/ се контролира ежегодно чрез одити от ИА ``Българска служба за акредитация``.

Членове на лабораторията

Ръководител
проф. д-р Стефчо Боянов СТОЙНЕВ

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595 , 0888847957
e-mail: stoynev_geot@mgu.bg

no image Зам.-ръководител
инж. Драгомира Христова ДРАГОЕВА – химик

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595 , 0888824689
e-mail: labmgu@abv.bg

no image Отговорник система за управление – химик
инж. Биляна Емилова Арнаудова

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595
e-mail: labmgu@abv.bg

no image Химик
Васка Кирилова Георгиева

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595
e-mail: labmgu@abv.bg

no image Отговорник система за управление – геолог
инж. Виктория Георгиева ЧЕРНЕВА – ТЕНЕВА

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595
e-mail: labmgu@abv.bg

no image Технически сътрудник
Яна Димитрова Янева

Кабинет: ГПФ,
Тел.: 028681215, 028060595
e-mail: labmgu@abv.bg