ПРИЕМ

Централна Лаборатория по Управление и Преработка на Суровини и Отпадъци

Представяне

ЦЛУПСО на МГУ „Св. Иван Рилски” извършва научна, проектантска, изпитателна, експертна, документална, консултантска и приложна дейности и специализиран технологичен одит на базата на договори.

Предмет на дейност

 • Извършване на техноложка оценка и създаване на технологични схеми, проектиране на съоръжения за преработка на полезни изкопаеми и отпадъци.
 • Разработване на технологични схеми за обогатяване на полезни изкопаеми, провеждане на подготовка на полезни изкопаеми за изпитване (трошене, пресяване, смилане, класификация и др.), тестове на рудни проби за обогатимост по метода на флотация, гравитационна сепарация, магнитни и хидрометалургични методи.
 • Разработване на технологични схеми за обогатяване на труднообогатими комплексни руди, разработва нови реагентни режими и технологични схеми за селективно разделяне на минерали с близки флотационни свойства.
 • Изучаване на текстурно-структурните особености и технологичните свойства на полезни изкопаеми и техногенни суровини, техния минерален и химичен състав, веществения състав на минерални комплекси.
 • Провеждане на експериментални изследвания в лабораторни и полупромишлени условия, осъществява апробация на разработените технологии и внедряване в практиката.
 • Извършване на зърнометрична подготовка на суровини и анализиране на проби.
 • Разработване на методи и технологии за преработка на руди на черни, цветни, редки и благородни метали, индустриални минерали и скали, минни отпадъци, строителни и скалооблицовъчни материали, твърди изкопаеми и биогенни горива.
 • Разработване, реализация и производство на нови реагенти.
 • Разработване на методи и технологии за рециклиране, съхраняване и неутрализиране на твърди и течни отпадъци от промишлен, селскостопански и битов произход, опасни, радиоактивни и биоразградими отпадъци, пречистване на почви, управление на отпадъци.
 • Пречистване на химически замърсени, производствени и битови отпадъчни води, проектиране на пречиствателни съоръжения, управление на опазването на водите от различни по вид и характер замърсители.
 • Преработка и оползотворяване на минни отпадъци от преработката на минералните суровини, нови продукти от отпадъци и др.

Членове на лабораторията

РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Иван Михайлов НИШКОВ
Кабинет: МТФ, 128
Тел.: 028О60253, 0895557114
Е-mail:  inishkov@gmail.com
no image проф. дтн Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ
Кабинет: МТФ, 26
Тел.: 028О60254
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com
no image проф. дн Ирена Любенова ГРИГОРОВА
Кабинет: МТФ, 31
Тел.: 028О60258
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com
no image гл. ас. д-р Тодор Тонев АНГЕЛОВ
Кабинет: Лабораторен блок, 518
Тел.: 028О60241
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com
no image гл. ас. д-р Теодора Маврова ЯНКОВА
Кабинет: Лабораторен блок, 405
Тел.: 028О60224
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com
no image ас. инж. Люпчо ДИМИТРОВ
Кабинет: МТФ, 124
Тел.: 8060274
e-mail: Ljupcho.dimitrov@mgu.bg
no image гл. ас. Маргарита Димитрова ВАСИЛЕВА
Кабинет: Лабораторен блок, 405
Тел.: 028О60224
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com
no image инж. Валентин Василев НОЖАРОВ 
Кабинет: Лабораторен блок, 520
Тел.: 028О60257
Е-mail:  central.lab.mgu@gmail.com