Еразъм

Еразъм

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа за периода 2014 – 2020 г. Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе за справяне с основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа, за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване, за изпълнение на стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението. Ефективните системи за образование и обучение осигуряват на хората уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда и в икономиката, като същевременно им дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат личностна реализация. Реформите в областта на образованието и обучението могат да укрепят напредъка към постигането на тези цели.

Специфичните цели на програма Еразъм“ в областта на образованието и обучението са:

⦁ Подобряване равнището на ключовите компетентности и умения на обучаемите и абсолвентите, особено по отношение на тяхната адекватност на пазара на труда и приноса им за сплотено общество чрез по-големи възможности за образователна мобилност, и чрез засилено сътрудничество между сектора на образованието и обучението и пазара на труда;
⦁ Подобряване качеството на обучение, насърчаване на иновациите, високите постижения и интернационализацията чрез засилено транснационално сътрудничество;
⦁ Насърчаване развитието на европейско пространство за учене през целия живот, по-доброто използване на инструментите на ЕС за прозрачност и признаване, и разпространението на добри практики;
⦁ Подобряване преподаването и изучаването на езици и насърчаване широкото езиково многообразие в ЕС и междукултурната осведоменост.

Работата по програмата се администрира от координатор на програма Еразъм+ за Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Маринела Панайотова – кабинет: МТФ, 327, тел.: 028060305, 028060314, e-mail: m_panayotova@mgu.bg, erasmus@mgu.bg

Всяка година два пъти годишно през м. май и октомври се провежда Информационен ден на Програма Еразъм+, на който се представя програмата, действащите договори с университетите – партньори и възможностите за международна мобилност на студенти, преподаватели и служители на университета. На тези дни се канят студенти и преподаватели, които са осъществили международна мобилност, за да представят техните впечатления и споделят опит и препоръки.

Мобилност на студенти

Дейността за мобилност на студенти може да се отнася до всяка тематична област / академична дисциплина. Студентите-кандидати трябва да са завършили поне втори курс.

Студентите могат да осъществяват една от посочените по-долу дейности или комбинация от тези дейности:
Период на обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция
Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от учебната програма на студента за придобиване на ОКС „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“. Период на обучение в чужбина може да включва и стаж (при наличие на сключен договор с образователна организация-партньор).
Тази комбинация създава единодействия между академичния и професионалния опит в чужбина, като може да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минималната продължителност на мобилността за обучение.
Стаж (временна работа) зад граница в предприятие или на друго подходящо работно място при наличие на сключен договор с образователна организация-партньор).

Условия за участие на студенти

Списък на необходимите документи за кандидатстване на студенти от МГУ„Св. Иван Рилски“ за студентска мобилност по програма Еразъм+:
Заявление;
✓ Автобиография;
✓ Уверение от факултетната канцелария за формата и курса на обучение;
✓ Академична справка за успеха;
✓ Сертификат за ниво на владеене на чужд език (ако има такъв).

Подбор

Със заповед на Ректора се определят:
⦁ Комисия за техническа оценка за допустимост на документите, представени от студенти в МГУ – кандидати за обмен по Еразъм+
⦁ Комисия за оценка на езиковите умения чрез провеждане на изпит на кандидатите, ако последните нямат сертификат за ниво на владеене на чужд език
Комисия за селекция на кандидатите за текущата учебна година, съгласно съответните критерии
След селектиране на кандидатите (съгласно критериите) се обявяват студентите, определени за международна мобилност.

Споразумение със студента

Преди заминаването си, всеки избран студент трябва да подпише договор за студентска мобилност по образец, изготвен от Центъра за развитие на човешките ресурси и споразумение за обучение, с което се определя програмата за обучението и/или стажа, както е договорена между студента, МГУ и приемащата организация. Learning agreement_studies_2020-2021

Възможна е индивидуална подкрепа за студентите с неравностоен социален произход (съгласно финансовите правила на Програмата Еразъм+). Конкретните единични месечни размери на тази помощ и приложимите критерии за отпускането се определят на национално равнище от националните органи.

Онлайн езикова подкрепа

На студентите, определени за участие в международна мобилност се предоставя линк (лиценз) за онлайн езикова подкрепа.

Признаване на резултатите от обучението / стажа

В края на периода на мобилност в чужбина приемащата институция трябва да предостави на студента академична справка или свидетелство за стаж, удостоверяващи резултатите от уговорената програма.

В съответствие с изискванията на Еразъм Хартата, на базата на тези документи и протокола от заседание на комисията, одобрила споразуменията за обучение преди заминаването на обучаемите в чужбина, МГУ признава по административен път получените в чужбина кредити. Последните се нанасят в главната книга от ръководителя на профилиращата катедра, отговаряща за специалността на обучаемия.

Мобилност на персонал

Мобилността на персонал може да се отнася до:
Мобилност с цел преподаване – тази дейност дава възможност на членове на преподавателския състав на МГУ да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина. Дейността за мобилност на персонал с цел преподаване може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина (като е съобразена със сключените договори с образователни организации – партньори).

Мобилност с цел обучение – тази дейност подкрепя професионалното развитие на педагогическия и непедагогическия персонал на МГУ, както и развитието на нашия университет. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия в чужбина (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата (периоди на наблюдение/обучение) в университет – партньор или в друга съответна организация в чужбина.
За периода в чужбина може да се съчетават дейности по преподаване и обучение.

Условия за участие на персонал

Списък на необходимите документи за кандидатстване на преподаватели и служители от МГУ„Св. Иван Рилски“ за мобилност по програма Еразъм+:

✓ Заявление, съдържащо накратко проект на програма за мобилност (основни теми от програма за преподаване или програмата за обучение), оформен след консултации с приемащата инстит
✓ Автобиография
✓ Писмо-покана от приемащата страна

Подбор

Със заповед на Ректора се определят:
⦁ Комисия за техническа оценка за допустимост на документите, представени от кандидатите за обмен по Еразъм+
⦁ Комисия за селекция на кандидатите за текущата учебна година, съгласно съответните критерии
След селектиране на кандидатите (съгласно критериите) се обявяват преподавателите и служителите, определени за международна мобилност.

Споразумение за мобилност

✓ Преди заминаването на преподавателя/служителя МГУ и приемащата институция уговарят формално окончателния вариант на програмата за мобилност (посредством размяна на писма или електронни съобщения).
✓ Преди заминаването си всеки избран преподавател / служител трябва да подпише договор за мобилност по образец, изготвен от Центъра за развитие на човешките ресурси и споразумение за преподаване / обучение, с което се определя програмата за преподаване / обучение, както е договорена между преподавателя (служителя), МГУ и приемащата организация: Staff Mobility Agreement teaching_2020-2021 и Staff Mobility Agreement_training_2020-2021

Безвъзмездни средства за персонал

⦁ Финансовите правила за двата вида мобилност на персонал са еднакви.
⦁ Безвъзмездните средства представляват вноска за покриване на реални пътни и дневни разходи за периода на преподаване и обучение в чужбина (формирани съгласно финансовите правила на Програмата Еразъм+).

Списък на Университетите, с които МГУ "Св. Иван Рилски" има действащи споразумения за академичен обмен в рамките на програма Еразъм+

⦁ Минен университет (Montanuniversitaet Leoben), Леобен, Австрия
⦁ Силезийски технически университет (Silesian University of Technology), Гливице (Gliwice), Полша
⦁ Технически университет (Tecnico Lisboa), Лисабон, Португалия
⦁ Технически университет Мадрид, Минно и енергийно училище (Universidad Politecnica de Madrid, E.T.S.I. Minas y Energia), Испания
⦁ Технически университет Фрайберг (Минна академия – Фрайберг), (TU Bergakademie Freiberg), Германия
⦁ Университет „Гоце Делчев“ – Щип (Универзитет „Гоце Делчев“, Штип; Goce Delcev University of Stip), Република Северна Македония
⦁ Университет за нефт и газ (Petroleum Gas University of Ploeshti), Плоещ, Румъния
⦁ Университет Кастилия – Ламанча (Universidad de Castilla – La Mancha), Алмаден, Испания
⦁ Университет на Аксарай (Aksaray University), Турция
⦁ Университет на Евора (Universidadе de Evora), Португалия
⦁ Университет на Загреб (University of Zagreb), Рударско-геоложко-нефтен факултет (Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering), Хърватска
⦁ Университет на Овиедо (Universidad de Oviedo), Испания
⦁ Университет на Петрошани (University of Petrosani), Румъния

Повече информация

Координатор Еразъм+ подготвя документите на заминаващите студенти, преподаватели и служители на университета и координира всички детайли с приемащите ги университети – партньори.

Координатор Еразъм+ ежегодно подготвя документацията по отчитането и кандидатстването за всяка следваща учебна година.

Контакти за препоръки и оплаквания

Тел. +359 2 8060234, e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

Еразъм харта
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Еразъм+ полезни връзки:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg
http://hrdc.bg