ПРИЕМ

Еразъм

Резултати от класиране по конкурс за обмен по Еразъм+ ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996

Преподаватели с цел преподаване:

гл. ас. д-р Александър Симеонов Чаначев – 7 т.

доц. д-р Благовеста Дианова Владкова – 5 т.

гл. ас. д-р Надежда Дамянова Костадинова – 5 т.

ас. д-р Надежда Красимирова Стойчева – 4 т.

доц. д-р Петър Кръстев Шишков – 4 т.

Резерви:

  1. проф. д-р Павел Евстатиев Павлов – 3 т.
  2. доц. д-р Теодора Василева Христова – 3 т.

 Преподаватели/служители с цел обучение:

ст. преп. Велислава Димитрова Паничкова – 3 т.

ст. преп. Моника Стоянова Христова – 5 т.

Еразъм

Еразъм+ е програма на ЕС, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Еразъм+ мобилността има положителен ефект върху образователното, социалното, личното и професионалното развитие, тъй като повишава знанията и уменията, подобрява пригодността за заетост на националния, европейския и международния пазар на труда, подпомага изграждането на доверие и независимост, стимулира любознателността и иновациите, насърчава разбирането на другите хора и активната роля в обществото и изгражда чувство за европейска принадлежност.

Програмният бюджет за 2021-2027 г. се оценява на 26,2 милиарда евро – почти двойно повече от финансирането в сравнение с предходната Еразъм+ програма (2014-2020).

Еразъм+ подкрепя приоритетите и дейностите, определени в Европейското образователно пространство, Плана за действие за цифрово образование и Европейската програма за умения.

Наред с другите възможности, Еразъм+ предлага възможности за мобилност и сътрудничество във висшето образование. 30% от бюджета ще бъде инвестиран в проекти за трансгранично сътрудничество и дейности за разработване на политики, при които организациите придобиват опит в международното сътрудничество, укрепват капацитета си, създават иновативни подходи, обменят добри практики и се свързват в мрежа.

Програмата 2021-2027 поставя силен акцент върху социалното включване, зеления и дигиталния преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Програмата ще предостави подобрени шансове на хора с по-малко възможности, включително хора с различен културен, социален и икономически произход и статус, и хора, живеещи в селски и отдалечени райони. Ще се облекчи и сътрудничеството с трети държави.

Еразъм+ ще подпомогне развитието на дигитални умения. Новите формати, като смесени и интензивни програми, ще позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип. Изпълнението на програмата ще бъде допълнително дигитализирано и опростено с пълното въвеждане на Европейската студентска карта.

В съответствие с Европейския зелен договор, програмата ще предлага финансови стимули на участниците, използващи устойчиви видове транспорт. Ще инвестира в проекти, които насърчават осведомеността по въпросите на околната среда и улесняват обмена, свързан със смекчаване на климатичната криза.

Мобилността на персонала на образователните институции в рамките на Програма Еразъм+ ще позволи достъп до обучение и/или придобиване на професионален опит в друга държава.

Програмата „Еразъм+“ допринася за справяне с основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа, за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване.

Специфичните цели на програма Еразъм“ в областта на образованието и обучението са:

⦁ Подобряване равнището на ключовите компетентности и умения на обучаемите и абсолвентите, особено по отношение на тяхната адекватност на пазара на труда и приноса им за сплотено общество чрез по-големи възможности за образователна мобилност, и чрез засилено сътрудничество между сектора на образованието и обучението и пазара на труда;
⦁ Подобряване качеството на обучение, насърчаване на иновациите, високите постижения и интернационализацията чрез засилено транснационално сътрудничество;
⦁ Насърчаване развитието на европейско пространство за учене през целия живот, по-доброто използване на инструментите на ЕС за прозрачност и признаване, и разпространението на добри практики;
⦁ Подобряване преподаването и изучаването на езици и насърчаване широкото езиково многообразие в ЕС и междукултурната осведоменост.

Горди сме, че притежаваме Еразъм харта за висше образование за периода 2021-2027 г. Правим всичко възможно да: следваме принципите на Еразъм хартата; предлагаме някои учебни дисциплини, курсове, програми и практическо обучение на чужд език. Приветстваме студенти по обмен от нашите партньорски университети по програма „Еразъм+“. Ние сме заинтересовани от засилване на интернационализацията на нашия университет и се радваме да посрещнем преподаватели и служители от нашите партньори – университети. Вярваме, че възможността за споделяне на опит и знания между студенти и университетски служители от различни страни, националности и произход е определящ фактор за взаимното разбиране и развитие на участниците и за модернизирането на институциите.

Работата по програмата се администрира от координатор на програма Еразъм+ за Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Маринела Панайотова – кабинет: МТФ, 327, тел.: 028060305, 028060314, e-mail: m_panayotova@mgu.bg, erasmus@mgu.bg

Всяка година два пъти годишно (през м. март и октомври) се провежда Информационен ден на Програма Еразъм+, на който се представя програмата, действащите договори с университетите – партньори и възможностите за международна мобилност на студенти, преподаватели и служители на университета. На тези дни се канят студенти и преподаватели, които са осъществили международна мобилност, за да представят техните впечатления и споделят опит и препоръки.

Мобилност на студенти

Дейността за мобилност на студенти може да се отнася до всяка тематична област / академична дисциплина. Програмата позволява обмен на студенти – редовна форма на обучение – от всички нива на обучение- бакалавър, магистър, доктор. Студентите от ОКС „Бакалавър“ , участващи в обмен трябва да са завършили успешно поне първи курс.

Студентите могат да осъществяват една от посочените по-долу дейности или комбинация от тези дейности:
Период на обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция

Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от учебната програма на студента за придобиване на ОКС „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“. Възможно е комбиниране на сравнително къс период на физическо присъствие за обучение в чужбина с онлай обучение и работа по образователни проекти, зададени от университета-партньор.

Периодът на обучение в чужбина може да включва и стаж (при наличие на сключен договор с образователна организация-партньор). Тази комбинация създава единодействия между академичния и професионалния опит в чужбина, като може да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минималната продължителност на мобилността за обучение.

Стаж (с минимална продължителност 2 месеца) зад граница в предприятие или на друго подходящо работно място при наличие на сключен договор с образователна организация-партньор.

Условия за участие на студенти

Списък на необходимите документи за кандидатстване на студенти от МГУ„Св. Иван Рилски“ за студентска мобилност по програма Еразъм+:
Заявление;
✓ Автобиография;
✓ Уверение от факултетната канцелария за формата и курса на обучение;
✓ Академична справка за успеха;
✓ Сертификат за ниво на владеене на чужд език (ако има такъв);
✓ Мотивационно писмо.

Подбор

Със заповед на Ректора се определят:
⦁ Комисия за техническа оценка за допустимост на документите, представени от студенти в МГУ – кандидати за обмен по Еразъм+;
⦁ Комисия за оценка на езиковите умения чрез провеждане на изпит на кандидатите, ако последните нямат сертификат за ниво на владеене на чужд език;
⦁ Комисия за селекция на кандидатите за текущата учебна година, съгласно съответните критерии;
След селектиране на кандидатите (съгласно критериите) се обявяват студентите, определени за международна мобилност.

Споразумение със студента

Преди заминаването си, всеки избран студент трябва да подпише договор за студентска мобилност по образец, изготвен от Центъра за развитие на човешките ресурси и споразумение за обучение, с което се определя програмата за обучението и/или стажа, както е договорена между студента, МГУ и приемащата организация Learning agreement for studies 2023 и Learning agreement for traineeships 2023. Моля, имайте предвид, че тъй като все още има някои технически проблеми с използването на приложението Erasmus App+, за предпочитане е изпращането на попълнения формуляр по имейл до координатора на програма Еразъм+ за МГУ.

Повече информация може да намерите на:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/studies-agreement-guidelines-ka131
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/traineeships-agreement-guidelines-ka131

Възможна е индивидуална подкрепа за студентите с неравностоен социален произход (съгласно финансовите правила на Програмата Еразъм+). Възможна е допълнителна индивидуална подкрепа за използване на зелен транспорт. Конкретните единични месечни размери на допълнителната индивидуална подкрепа и на финансовата подкрепа за зелен транспорт и приложимите критерии за отпускането се определят на национално равнище от националните органи.

Онлайн езикова подкрепа

На студентите, определени за участие в международна мобилност, се предоставя линк (лиценз) за безплатна онлайн езикова подкрепа за езика, на който ще се провежда обучението или езика на приемащата страна.

Признаване на резултатите от обучението / стажа

В края на периода на мобилност в чужбина приемащата институция трябва да предостави на студента академична справка или свидетелство за стаж, удостоверяващи резултатите от уговорената програма, както и сертификат за проведеното обучение.

В съответствие с изискванията на Еразъм Хартата, на базата на тези документи и протокола от заседание на комисията, одобрила споразуменията за обучение преди заминаването на обучаемите в чужбина, МГУ признава по административен път получените в чужбина кредити. Последните се нанасят в главната книга от ръководителя на профилиращата катедра, отговаряща за специалността на обучаемия.

Мобилност на персонал

Мобилността на персонал може да се отнася до:

Мобилност с цел преподаване – тази дейност дава възможност на членове на преподавателския състав на МГУ да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина. Дейността за мобилност на персонал с цел преподаване може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина (като е съобразена със сключените договори с образователни организации – партньори).

Мобилност с цел обучение – тази дейност подкрепя професионалното развитие на педагогическия и непедагогическия персонал на МГУ, както и развитието на нашия университет. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия в чужбина (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата (периоди на наблюдение/обучение) в университет – партньор или в друга съответна организация в чужбина.

За периода в чужбина може да се съчетават дейности по преподаване и обучение по програма Еразъм+.

Небходими документи

✓ Заявление, съдържащо накратко проект на програма за мобилност (основни теми от програма за преподаване или програмата за обучение), оформен след консултации с приемащата институция
✓ Автобиография
✓ Писмо-покана от приемащата страна / потвърждение на регистрация за обучение

Подбор

Със заповед на Ректора се определят:
⦁ Комисия за техническа оценка за допустимост на документите, представени от кандидатите за обмен по Еразъм+;
⦁ Комисия за селекция на кандидатите за текущата учебна година, съгласно съответните критерии.
След селектиране на кандидатите (съгласно критериите) се обявяват преподавателите и служителите, определени за международна мобилност.

Споразумение за мобилност

✓ Преди заминаването на преподавателя/служителя МГУ и приемащата институция уговарят формално окончателния вариант на програмата за мобилност (посредством размяна на писма или електронни съобщения).
✓ Преди заминаването си всеки избран преподавател / служител трябва да подпише договор за мобилност по образец, изготвен от Центъра за развитие на човешките ресурси и споразумение за преподаване / обучение, с което се определя програмата за преподаване / обучение, както е договорена между преподавателя (служителя), МГУ и приемащата организация: Staff Mobility Agreement teaching 2022 и Staff Mobility Agreement training 2022

Безвъзмездни средства за персонал

⦁ Финансовите правила за двата вида мобилност на персонал са еднакви;
⦁ Безвъзмездните средства представляват вноска за покриване на реални пътни и дневни разходи за периода на преподаване и обучение в чужбина (формирани съгласно финансовите правила на Програмата Еразъм+).

Списък на Университетите, с които МГУ "Св. Иван Рилски" има действащи споразумения за академичен обмен в рамките на програма Еразъм+

Университети – партньори на МГУ – за учебната 2023-2024 г.

Университет-партньор Проф. направления/ Специалности Ниво на обучение Език на обучение
Минен университет (Montanuniversitaet Leoben), Леобен, Австрия Инженерни науки и науки за земята (практически всички специалности на МГУ, без тези по напр. 5.7, 5.11 и 5.13) бак, маг, д-р немски, английски
Силезийски технически университет (Silesian University of Technology), Гливице (Gliwice), Полша Инженерни (ЕЕЕО, АИУТ, КТИД) и минни технологии (РПИ, ОРС, ГПМЕР, СДНГ, ГГПТТ, ЕООС, ПС) бак, маг, д-р полски, английски
Технически университет (Técnico Lisboa), Лисабон, Португалия Микробиология и биотехнология Минно инженерство (РПИ, ОРС, СДНГ, ПС, ГГПТТ)
Науки за земята (ЕООС, ПГ, ГГИ)
бак, маг, д-р бак. – португалски;
маг. – английски
Технически университет Мадрид, Минно и енергийно училище (Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Minas y Energia), Испания Минно инженерство (РПИ, ПС, ОРС, СДНГ)
Геоложко инженерство (ГПМЕР, ПГ, ГГИ)
Електроинженерство (ЕЕЕО, АИУТ)
Машинно инженерство (ММП, КМКПМ)
бак, маг, д-р испански, английски
Технически университет Фрайберг (Минна академия – Фрайберг), (TU Bergakademie Freiberg), Германия Науки за земята (ГПМЕР, ПГ, ЕООС, ГГИ)
Инженерни науки (РПИ, ПС, ХИГ, ЕООС, ММП, КМКПМ, УРПС)
Електроинженерство (ЕЕЕО, АИУТ)
бак, маг, д-р бак. – немски, маг.- английски
Университет „Гоце Делчев“ – Щип (Универзитет „Гоце Делчев“, Штип; Goce Delčev University of Štip), Република Северна Македония Геоложко инженерство (ГПМЕР, ХИГ)
Минно инженерство (РПИ, ПС, ОРС, СДНГ)
Опазване на околната среда (ЕООС)
Електроинженерство (ЕЕЕО, АИУТ)
бак, маг, д-р македонски, английски
Университет за нефт и газ (Petroleum Gas University of Ploeshti), Плоещ, Румъния Геоложко инженерство (ГПМЕР, СДНГ), минно инженерство ( РПИ, ПС), УРПС, електроинженерство и механизация (ЕЕЕО, АИУТ,
ММП, КМКПМ)
бак, маг, д-р румънски, английски (за някои програми)
Университет Кастилия – Ламанча (Universidad de Castilla – La Mancha), Алмаден, Испания Минно инженерство (РПИ, ОРС, СДНГ, ПС, ГГПТТ) ЕЕЕО, АИУТ
ММП, КМКПМ
бак испански, английски
Университет на Аксарай (Aksaray University), Турция М и Г Минно инженерство и геоложко инженерство (РПИ, ОРС, ГПМЕР, СДНГ, ГГПТТ, ПГ)
Електроинженерство (ЕЕЕО, АИУТ)
ХИГ
Бизнес-администрация (УРПС)
бак, маг, д-р
бак, маг
турски, английски
Технически университет Коня (Konya Technical University), Турция Науки за земята (ГПМЕР, ПГ, ЕООС, ГГИ)
Минно инженерство (РПИ, ОРС, СДНГ, ПС, ГГПТТ)
Университет на Евора (Universidadе de Ėvora), Португалия Геоложко инженерство (ГПМЕР, ХИГ)
Науки за земята (ПГ, ЕООС, ГГИ)
бак, маг, д-р португалски, английски
Университет за информационни науки и технологии (University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle”), Охрид, Северна македония Софтуерно инженерство (КТИД) бак английски
Университет на Овиедо (Universidad de Oviedo), Испания Инженерни науки (РПИ, СДНГ, ГПМЕР, ГГИ, ЕЕЕО, АИУТ, ММП, КМКПМ, БТ, УРПС, ЕООС) бак испански, английски
Университет на Петрошани (University of Petrosani), Румъния Информационни и комуникационни технологии
Инженерни науки (ЕЕЕО, АИУТ, ММП, КМКПМ)
Минно инженерство (РПИ, ПС, ОРС, СДНГ)
М и Г
Здравословни и безопасни условия на труд (инженерна безопасност)
Бизнес и администрация (УРПС)
Опазване на околната среда
бак, маг, д-р румънски, английски (за някои програми)
Политехнически университет в Каталуния, Училище по строителство в Барселона Polytechnical University of Catalunya, Barcelona School of Building Construction (EPSEB) М и Г, ГГИ, науки за земята Бак. испански, английски
Университет на Ниш University of Niš ЕООС, ЕЕЕС, АИУТ,
Защита на хора и имущество, Пожарна безопасност
маг английски, сръбски
Университет за наука и технологии AGH (University of Science and Technology), Краков, Полша Науки за земята (ГПМЕР, ПГ, ЕООС, ГГИ)
МиГ
КТИД
бак, маг, д-р
Университет Витаутас Велики (Vytautas Magnus University) БТ бак, маг, д-р английски
Университет Аристотел (Aristotle University of Thessaloniki), Солун, Гърция ГГИ, ПГ, ГПМЕР, ХИГ, МиГ бак, маг, д-р английски, гръцки
Университет Комплутенсе (Universidad Complutense de Madrid), Мадрид Науки за земята (ГПМЕР, ПГ, ЕООС, ГГИ) бак, маг, д-р английски, еспански
  • Координатор Еразъм+ подготвя документите на заминаващите студенти, преподаватели и служители на университета и координира всички детайли с приемащите ги университети – партньори.
  • Координатор Еразъм+ ежегодно подготвя документацията по отчитането и кандидатстването за проекти за мобилност за всяка следваща учебна година.

Контакти за препоръки и оплаквания

Тел. +359 2 8060234, e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

Еразъм+ полезни връзки:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg
http://hrdc.bg
Erasmus+ Project Results Platform – https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Информация и съдействие по въпроси, свързани с визи и застраховки може да бъде предоставена от следните контакти:

m_panayotova@mgu.bg, Телефон: +35928060305;

a.sofronieva@mgu.bg, Телефон: +35928060201