ПРИЕМ

66-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ 2023 – реален трансфер на знания и технологии от науката към бизнеса и обществото

На 20.10.2023 г., в  Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» се проведе 66-тата Международна научна конференция, посветена на 70 годишния юбилей на МГУ „Св. Иван Рилски“!

Организатор на престижния международен форум е Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски».

Конференцията се организира с цел създаване на платформа за обмен на научни идеи, изследвания и опит между млади и утвърдени учени, студенти и представители на научната общност от България и чужбина, както и да помогне за обединяването на световни изследователи и да насърчи съответните научни изследвания в областите на минно-геоложките науки.

Генерални спонсори на събитието бяха: Елаците мед, „Асарел-Медет“, Геотехмин, Геострой, Геотрейдинг и Минстрой холдинг. Златни спонсори: Главболгарстрой, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Дънди Прешъс Металс Крумовград. Спонсори: Никас, Приста оил, Метхимтрейд, Ер ер сервиз, Булгартрансгаз, Ескана Инвест 96 и Хавер Ниагара.

Традиционно в конференцията участваха млади и утвърдени учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти и студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, Българска академия на науките, Института по инженерна химия на БАН, Лесотехнически университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически Университет – София, Национален музей “Земята и хората, Национален технологичен институт – Гунма, Япония, Днепърски технологичен университет, Украйна, Политехническия държавен университет в Житомир, Украйна, Университетът Al-Hussein Bin Talal, Йордания и др., които представиха последните си научни разработки в областите проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, природни науки, математика и информатика, технически, социални, хуманитарни и стопански науки.

Работните езици на конференцията бяха български и английски.

В рамките на научния форум бяха представени 38 научни доклада, 40 постерни презентации, както и 2 фирмени презентации.

 

66-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ беше организирана в 6 секции, а именно:

Секция 1: Добив и преработка на минерални суровини

Секция 2. Добив на енергийни суровини

Секция 3. Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси

Секция 4. Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Секция 5. Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия

Секция 6. Хуманитарни и социални науки

Беше проведена и научна постерна сесия за млади учени и постокторанти, участници по националната програма „Mлади учени и постдокторанти – 2“, които представиха своите иновативни научни разработки на теми: „Оптимизиране на процеса на взривно разрушаване на разнородни скални масиви чрез използване на кумулативни заряди в открити и подземни условия“, „Енергийна обезпеченост посредством възможности за проучване на газ от глинести скали в палеозойските седименти на Североизточна България“, „Комплексни археометрични изследвания на антропогенни продукти (керамични артефакти)“, „Комбиниран технологичен подход за депониране на минни отпадъци (стерилна скална маса и флотационен отпадък)“.

Всички доклади от 66-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ бяха публикувани в Годишник на МГУ «Св. Иван Рилски», бр. 66/2023. Всички научни публикации в Годишникът разполагат с идентификатор на дигитален (цифров) обект – DOI.

По време на конференцията проф. д-р Маринела Панайотова, главен редактор на „Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal“ представи новия брой 4/2023 на научното списание. Списанието се издава от 2020 година на английски език, в хартиен и електронен формат, един път годишно, през месец октомври. Електронното издание се публикува на уеб страницата на «Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal“ и е със свободен достъп до пълния текст на публикациите. Списанието е индексирано от: Google Scholar, Crossref, DOAJ, OpenAire, BASE (Bielefeld Academic Search Engine) и др. На всяка публикувана статия се осигурява цифров идентификатор на обект (doi).

Пред широката международна аудитория дванадесет студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ – участници по проект BG05M2OP001-2.016-0010 Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представиха постижения, предприемачески идеи и добри работещи практики пред работодатели.

За първи път, в рамките на 66-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ беше организирана и секция „Хуманитарни и социални науки“, по време на която бяха представени 8 доклада и 7 постерни презентации. Всички доклади и презентации бяха публикувани в списание Известия по хуманитарни и социални науки на МГУ „Св. Иван Рилски“, том 3 (XXIII) 2023.

Международната научна конференция, посветена на 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“, се оказа важно историческо събитие в света на науката и образованието, на което не само беше отбелязано богатото минало на МГУ „Св. Иван Рилски“, но бяха представени авангардни изследвания и тенденции, които оформят бъдещето.

DSC_0016
DSC_0972
DSC_1019
DSC_1083
DSC_0057
DSC_0995
DSC_1031
DSC_1086
DSC_0962
DSC_0998
DSC_1039
DSC_1098
DSC_0965
DSC_1005
DSC_1043