ПРИЕМ

Чуждестранни студенти

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ЗА СТУДЕНТИ В МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) В МГУ „Св. Иван Рилски” могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование или степен на висше образование.

(2) Чужденци могат да кандидатстват за обучение в бакалавърска и магистърска степен на МГУ „Св. Иван Рилски” при следните условия:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образо­вателен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. за обучение срещу заплащане (извън изброените в т.1 и т.2 категории), при условията на чл. 95, ал. 7 на Закона за висше образование. Те се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

(3) Чужденци могат да кандидатстват за обучение в МГУ и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Поста­новление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

4. са граждани на държави – членки на Европейския съюз (ЕС).
(4) Кандидат-студентите по ал. 3 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти. За тях са в сила „Правила за прием на студенти” в ОКС „бакалавър” и „магистър” на МГУ.

(5) Кандидатите по ал. 2, т.1 подават документите по чл. 2(1), т.1 до т. 9 вкл. в МОМН чрез компетентните институции в страната, от която кандидатсват .

Те се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване с МГУ.

(6) Кандидатите по ал. 2, т.2 подават документите си в МОМН и се приемат при условията и по реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.

(7) За кандидатите по ал. 2, т.3 са в сила разпоредбите на раздел ІІ до раздел V от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В МГУ

Чл. 2. (1) Кандидат- студентите подават следните документи:

 • Молба по образец (Application form), с личните данни на кандидата, адрес за кореспонденция и наименование на желаната от кандидата специалност(и) за обучение (MS-WORD формат; PDF формат);
 • Копие на страниците на международния паспорт на кандидата, с данните за пълното име, написано с латински букви, дата и място на раждане;
 • Нотариално заверено копие на Дипломата за средно образование (или на Дипломата за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”- за кандидатите за обучение в магистърска степен или на академичната справка, когато лицата кандидатсват за частичен срок на обучение ) на кандидат- студента, преведена на български и легализирана с APOSTILLE* или от Българското консулство/посолство в съот-ветнатадържава;
 • Приложение към Дипломата (с оценки), преведено на български и легализирана с APOSTILLE* или от Българското консулство/ посолство в съответната държава;
 • Свидетелство, издадено от средното училище, където се декларира, че кандидатът има правото да продължи образо­ванието си в кой да е светски университет в своята държава, преведено на български и легализирано с APOSTILLE* или от Българското консулство/посолство в съответната държава;
 • Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 • Медицинско свидетелство, преведено на български и легали­зирано с APOSTILLE* или от Българското консулство/ посолство в съответната държава;

Датата на издаване трябва да е в рамките на един месец преди датата на подаване на документите. Кандидат-студентът не трябва да страда от заболяванията, противопоказни за обучение в МГУ и да не се води на отчет в психиатрията;

 • 6 броя снимки, паспортен формат;
 • Копие на документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 • Декларация за финансово обезпечаване на кандидата по време на обучението му в България, преведено на български и легализирано от Българското консулство/посолство в съответната държава (при необходимост);

(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 ( при необходимост и докумените по т. 9 и т.10) трябва да са:

1. нотариално заверени копия;

2. легализирани от Министерство на образованието и Министерството на външните работи в държавата на местоживеене, както и да бъдат легализирани от Консулския отдел на посолството на Република България в съответната държава, или с Apostille печат за документи, издадени от държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (Конвенция №12).

(3) Легализирането на документа по ал. 1, т.7 трябва да бъде направено от Министерството на здравеопазване и Министерството на външните работи в държавата по местоживеене, както и да бъдат легализирани от Консулския отдел на посолството на Република България в съответната държава или с Apostille.

(4) За гражданите на Република Турция легализацията на документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се извършва чрез заверка само от областния отдел „Просвета” и областен управител по место­живеене с Apostille.

(5) Пълният комплект документи се представя по един от следните начини:

– лично в канцеларията на сектор „Чуждестранни студенти“ при КЦОК на МГУ;

– с препоръчана пратка на адрес:

сектор „Чуждестранни студенти“
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Жк „Студентски град”
София – 1000
България

– чрез специално упълномощени от Ректора лица от МГУ .

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС. ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИЗА. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 3. (1) Минималният среден успех от оценките по математика и физика от дипломата за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалностите на МГУ, за които кандидатства лицето за пълен курс на обучение, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

(2) Кандидатстването на чуждестранни граждани за студенти в бакалавърска и магистърска степен се извършва в периода 15 юни – 15 септември на годината на кандидатсване, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид „D“, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2002 г.

(3) За получаването на виза, с цел обучение в Република България, е необходимо:

1. МГУ да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката документите по чл. 2(1) на одобрените от тях лица, при което посочва:

1.1. лични данни на кандидата – имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;

1.2. наименование на специалността, образователно-квалифи­кационна степен, форма и срок на обучение по утвърден учебен план;

1.3. информация за езиковата и специализираната подготовка – степен на владеене на български език, наименование на депар­тамента, в който ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;

1.4. семестриалната такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;

1.5. номер на банковата сметка, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.

2. Министерството на образованието, младежта и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в МГУ „Св. Иван Рилски” и писмено уведомява Министерството на външните работи и дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи за това. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

(4) Одобрените за обучение кандидат-студенти заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид „D“ и са пристигнали в Република България.

(5) Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет. Заплащането става след уведомително писмо на МГУ до МОМН, че лицето е прието за студент.

Годишната такса се внася на две равни вноски в началото на всеки семестър.

(6) Таксата за кандидатстване е в размер на ……….лв. и се внася при подаване на документите.

(7) Таксата за езикова и специализирана подготовка е в размер на ……….лв.

(8) Заплащането може да стане по два начина:

– в равностойност на български лева по официалния курс на БНБ за евро (1 евро е равно на 1.9558 лв.) в касата на МГУ;

– в евро – с банков превод по сметка на МГУ.

БНБ-София,

Централно управление,

пл. „Княз Александър І“ № 1

SWIFT BNBGBGSD;

IBAN BG88BNBG96613100162401

 

РАЗДЕЛ ІV.

ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС

Чл. 4. (1) МГУ „Св. Иван Рилски” осигурява езиковата и специализираната подготовка на чуждестранните студенти в Департамента за чуждоезиково обучение към МГУ (СУ, друго).

Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми. Обучението на студентите за придобиване на езикови и специализирани знания е с продъл­жителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. Езиковата и специализираната подготовка на студентите се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, при следния минимален хорариум:

 • · български език – 650 учебни часа
 • · специализирани учебни дисциплини – 350 уч. часа

(2) Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит , който се полага пред комисия.

Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.
(3) На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство (съгласно образец, регистриран в МОМН) от висшето училище, провело подготовката.

(4) МГУ записва одобрените кандидати за студенти, след като те представят свидетелството по ал. 3.

(5) Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпитите без да са преминали езикова подготовка, вкл. изпитите по специализираните учебни дисциплини. За тях са в сила разпоредбите на ал. 4.

(6) За кандидати, които владеят езика, на който се преподава специалността, се признават успешно положените международни изпити за владеене на език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие:

за английски език:

1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English).

2. CPE (Certificate of Proficiency in English).

3. IELTS (bands 6, 7, 8, 9).

4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced.

5. TOEFEL (с минимум 550, 213 или 100 т.).

Кандидат-студенти, владеещи съответно български / английски език, които не притежават горните документи, полагат тест по езика.

 

РАЗДЕЛ V

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС

Чл. 5 (1) Приетите за обучение чуждестранни студенти нямат право на здравно осигуряване от МГУ.

(2) Настаняването в общежитие става според възможностите на университета. Размерът на наемите се определя със заповед на Ректора на МГУ. Наемът е в рамките на 50-60 евро (без консумативите) в зависимост от стаята. Месечната издръжка на студент е около 200 евро.