ПРИЕМ

Финансова информация

Финансова информация

Трансфер от бюджета на Министеството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София за 2022 г. (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 105 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ
СУМА
(в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 6 308 100
I.
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1×2)+3 5 264 055
1
Средно-приравнен брой учащи 1 270
2
Средно-претеглен норматив (лв.) 2 784
3
в т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г. 1 728 375
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4 т.1 от ЗВО 0
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4 т.2 от ЗВО 0
II.
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСТВО ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 73 676
III.
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 878 440
1
Стипендии 447 440
2
Студентски столове и общежития 423 000
IV.
Средства за капиталови разходи 99 929
Тримесечни отчети
Информация за плащанията в СЕБРА
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ ``Св. Иван Рилски``
Годишен финансов отчет на МГУ ``Св. Иван Рилски``