ПРИЕМ

Минно-електромеханичен факултет – МЕМФ

Ръководен екип

Декан
доц. д-р Кирил Сталинов ДЖУСТРОВ CV
Кабинет: МЕМФ, 219
Тел.: 8060509
e-mail: justrov@mgu.bg
Зам.-декан
доц. д-р Ваня Антонова ЦОЛОВА
Кабинет: МЕМФ, 219
Тел.: 8060509
e-mail: vania.tzolova@mgu.bg
Началник УД
инж. Мария Минюва ИВАНОВА
Кабинет: МЕМФ, 218
Тел.: 8060222
e-mail: memf@mgu.bg
Гл.експерт
инж. Албена Славчева НАЙДЕНОВА-ДОНЧЕВА
Кабинет: МЕМФ, 218
Тел.: 8060510
e-mail: memf@mgu.bg

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
доц. д-р инж. Йорданка Найденова Анастасова
E-mail адрес: yordanka.anastasova@mgu.bg
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН
ФАКУЛТЕТ
доц. д-р инж. Антоанета Илиева Янева
E-mail адрес: antoaneta.yaneva@mgu.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН
доц. д-р инж. Кирил Сталинов Джустров
E-mail адрес: justrov@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Хабилитирани преподаватели
доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев
E-mail адрес: angel.zabtchev@mgu.bg
доц. д-р инж. Антоанета Илиева Янева
E-mail адрес: antoaneta.yaneva@mgu.bg
доц. д-р Веселин Иванов Христов
E-mail адрес: veso@mgu.bg
доц. д-р инж. Даниела Димитрова Парашкевова
E-mail адрес: dani.parashkevova@mgu.bg
доц. д-р инж. Диана Дечева Ташева
E-mail адрес: decheva@mgu.bg
доц. д-р инж. Димитър Василев Димитров
E-mail адрес: dimitar.v.dimitrov@mgu.bg
доц. д-р инж. Евгени Стоянов Крайчев
E-mail адрес: evgeni.kraychev@mgu.bg
доц. д-р инж. Здравко Андреев Илиев
E-mail адрес: iliev@mgu,bg
доц. д-р инж. Иван Георгиев Проданов
E-mail адрес: ivan.prodanov@mgu.bg
доц. д-р инж. Иван Стефанов Минин
E-mail адрес: ivan.minin@mgu.bg
доц. д-р инж. Йорданка Найденова Анастасова
E-mail адрес: yordanka.anastasova@mgu.bg
доц. д-р Мариана Трифонова Драганова
E-mail адрес: trifonova.m@mgu.bg
доц. д-р инж. Мила Илиева Илиева-Обретенова
E-mail адрес: mila.ilieva@mgu.bg
доц. д-р инж. Николай Иванов Янев
E-mail адрес: nikolay.yanev@mgu.bg
доц. д-р инж. Николай Стефанов Переновски
E-mail адрес: perenovski@mgu.bg
доц. д-р инж. Райна Йорданова Вучева-Николова
E-mail адрес: rayna.vucheva@mgu.bg
доц. д-р инж. Ромео Фердинандов Александров
E-mail адрес: romeo.alexandrov@mgu.bg
доц. д-р инж. Румен Георгиев Исталиянов
E-mail адрес: rgi@mgu.bg
доц. д-р инж. Симеон Руменов Савов
E-mail адрес: simeon.savov@mgu.bg
доц. д-р инж. Теодора Василева Христова
E-mail адрес: teodora@mgu.bg
доц. д-р инж. Тодор Ангелов Върбев
E-mail адрес: vat@mgu.bg
доц. д-р инж. Христо Константинов Шейретов
E-mail адрес: sheiretov@abv.bg
НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Гл. ас. д-р инж. Живко Григоров Илиев
E-mail адрес: jivko.iliev@mgu.bg
Гл. ас. д-р инж. Любомир Петров Георгиев
E-mail адрес: lubo_62@mgu.bg
Гл. ас. д-р инж. Николай Лазаров Лаков
E-mail адрес: NLakov@mgu.bg
Гл. ас. д-р инж. Юрий Иванов Иванов
E-mail адрес: yuriy.ivanov@mgu.bg
Ас. инж. Величка Миткова Руйкова
E-mail адрес: velichka.ruykova@mgu.bg
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Кристиян Миленов Найденов
E-mail адрес: qkomenta@abv.bg
Мартин Кирчев Николов
E-mail адрес: martin_kirchev@yahoo.com