ПРИЕМ

Тематично обучение на тема „Възможности за развитие на минен геотуризъм в община Мадан“

ТЕМАТИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

 „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИНЕН ГЕОТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МАДАН“

 

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“ – партньор на Община Мадан по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” (Terra-Mine), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“, организира обучение на тема: „Възможности за развитие на минен геотуризъм в община Мадан“.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

20.06.2022 г. – 22.06.2022 г.

(понеделник от 16:00 ч. – откриване; вторник  –   между 09:00 и 18:00 съгласно приложена програма;  сряда между 09:30 и 13:00 ч. – посещения на обектите, обхванати от проект Terra-Mine – подземния минен музей „Сполука“, кристалната зала „Родопски кристал” и пещерата „Шаренка“)

ЛОКАЦИЯ:

Град Мадан, ул. „Обединение“ №14 (Административна сграда на община Мадан), етаж 4, зала 401

ТЕМИ:

  • Представяне на Стратегия за брандинг на местоположението – дестинация Мадан;
  • Геофеномени в община Мадан – характеристики и възможности за геотуризъм;
  • Минералното разнообразие на района – дадености и възможности за научен и любителски туризъм;
  • Добри практики в развитието на туристически дестинации.

ЛЕКТОРИ:

Румяна Драганова, Мениджър „Публични проекти“, „Евроконсултантс България С.А.“ АД

доц. Борис Вълчев, Декан на Геологопроучвателен факултет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ)

доц. Валери Сачански, преподавател в Геологопроучвателен факултет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ)

Програмата на обучението може да изтеглите от тук

В срок до 10.06.2022 г. може да заявите Вашето участие на имейл: r.draganova@euroconsultants.com.gr

Този документ е създаден в рамките на проект №B2.6c.21/04.07.2019 г. „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” (TerraMine), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA „Гърция-България 2014-2020“. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат