ПРИЕМ

СЪОБЩЕНИЕ от катедра „Механизация на мините“

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година учебната практика по „Информатика“ със студентите редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, I курс, ще се проведе в периода от 12.07.2021 г. до 23.07.2021 г. под ръководството на доц. д-р инж. Симеон Савов в МГУ „Св. Иван Рилски“, МЕМФ, лаб. 19.

Ръководител катедра „Механизация на мините“: доц. д-р инж. Иван Минин