ПРИЕМ

Съобщение от Катедра „Разработване на полезни изкопаеми“

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 10 март (четвъртък) 2022 г.  

от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

на 15 март (вторник) 2022 г. от 10:00 часа

за абсолвентите от специалностите:

„Открито разработване на полезни изкопаеми“, „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ и „Техника и технология на взривните работи“,ОКС „МАГИСТЪР“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                        до 08.03.2022г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ      до 10.03.2022г.

Каб. 215, МТФ

Доц. д-р Евг. Александрова