ПРИЕМ

Студентите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – застъпници на целите за устойчиво развитие на ООН

През октомври 2022 г. изявени студенти от МГУ усърдно работиха по предприемачески идеи и добри практики в областта на устойчивото развитие и като застъпници на 17-те цели на ООН.

Работата на трите екипа бе по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ментор на студентите бе проф. дн Ирена Григорова, Ръководител на проекта за МГУ.

В заключителния етап от своята работа, екипите представиха своите разработки и разказаха за впечатленията си пред студенти, преподаватели и работодатели от минерално-суровинната индустрия.

В своя проект „Застъпници за зелените сгради“, Розалия Кирилова, Манол Илиев, Димитър Туджаров и Георги Чилев работиха по добрата практика на скандинавска компания, предлагаща работещо решение за сушене на ръце от близо 100 години – бизнес модел от кръговата икономика, допринасящ за Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия; Цел 7: Възобновяема енергия; Цел 8: Сигурна работа и икономически растеж; Цел 11: Устойчиви градове и общности и Цел 12: Отговорно потребление.

Екипът Катрин Стоева, Марио Стамболийски, Димитър Стамболийски и Борис Александров убедително представиха „Зелени покриви – решения за съвременния свят“. В своята разработка те изследваха многопластовото решение и ползите, произтичащи от него за поне 50 години живот на покрива. Интересен бе и анализът на чуждия пример – как се възприемат зелените покриви отвъд нашите граници, според който в редица страни практиката е вече дори задължителна.

По впечатляващо решение за „Рекултивиране на терени с добавена стойност“ работиха Сиана Джакова, Мартин Кацарски, Лальо Николов и Роберт Патронски, които предложиха рекултивация с растението Papirus Cyperus, което ще абсорбира остатъчните метали в почвата, но ще добави и стойност чрез производството на хартия. След десетилетие рекултивиране на терена с Cyperus Papirus, студентите предлагат засаждане на билки, а след това и с напълно здравословни и безопасни за консумация зеленчуци.

Гордеем се за пореден път с постиженията и представянето на нашите студенти – умни, мислещи и последователни млади хора, за които Глобалните цели за Устойчиво развитие на ООН са жизненоважни и в основата на нашето по-добро бъдеще.