ПРИЕМ

Стипендия от КЦМ

 

КЦМ 2000 АД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академична учебна година

( 2022 /2023 год.)

 Кой може да кандидатства?

Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и:

 сте положили успешно всички изпити от предходните години, с успех не по-нисък от Мн. добър 4.50;

  • нямате навършени 25 години
  • сте български гражданин

Как да кандидатствате?

С есе на тема „Зеления преход без цветни метали-мисия невъзможна“ с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

Какви други документи следва да представите?

Формуляр за кандидатстване по образец. Формулярът можете да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД: www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл.

Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за студентите от чуждестранни ВУЗ-ове – преведени и легализирани документи, които удостоверяват условията за кандидатстването).

Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти, програми и стажове (ако има такива)

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2022 г.

Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец.

На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.