ПРИЕМ

Проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция на тема „70 години Минстрой“

На 11 май 2022 г. проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция на тема „70 години Минстрой“, пред студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,  в която по динамичен и открояващ се начин сподели интересни събития и фрагменти от дългогодишната история на дружеството, както и актуални данни за състояние на минерално-суровинния отрасъл в България.

Дългогодишната и богата история на „Минстрой“ условно е разделена на три части. Началото е през далечната 1952 г., когато с решение на Министерски съвет се създава държавното предприятие, чиято задача е да изгражда рудници, обогатителни фабрики, тунели и други обществено важни обекти. Тежкият период настъпва през 90-те години, когато се налага преструктуриране на компанията и пренасочване към друг тип строителни проекти. В края на прехода – през 1999 г., се поставя началото на частната компания „Минстрой Холдинг“- един от първите холдинги в страната.

Изминалата 2021 г. бе юбилейна и за Българската минно-геоложка камара – 30 години от създаването ѝ. Към момента тя обединява 116 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.” В качеството си на председател на УС на БМГК, проф. дтн инж. Николай Вълканов представи развитието на отрасъла в сферата на човешките ресурси, производство, опазване на околната среда, безопасност и здраве при работа, корпоративна социална отговорност, законодателни инициативи и проекти.

По време на публичната лекция присъстващите имаха възможност да задават  и конкретни въпроси, като най-голям интерес имаше към новите насоки на развитие на бранша, свързани със Зелената сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост.

В края на лекцията проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ подари на проф. дтн инж. Никой Вълканов специално изработена пластика на известен български скулптор.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов сподели и, че за да бъдеш добър специалист, то неминуемо трябва да не се страхуваш да използваш съвременните технологии, както и че част от сърцето му завинаги остава в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.