ПРИЕМ

Публична лекция от д-р инж. Борислав Чакъров на 26.05.2023 г.

По случай 70 годишния Юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 26.05.2023 г., в зала 346 на ГПФ от 10:00 ч.  ще бъде изнесена публична лекция от д-р инж. Борислав Чакъров на тема: „Съвременни технологии и технически средства за сондиране“, пред студенти и гости.

Д-р инж. Борислав Чакъров е възпитаник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и е награден за „Изобретател на 2020 г.“ в САЩ.                 

Д-р Чакъров е завършил специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ в катедра „СДТНГ“, Геологопроучвателен факултет на МГУ, а през 2001 г. той е защитил дисертационен труд на тема: „Разработване и изследване на елементи от изваждаеми системи за измерване по време на сондирането“ в същата катедра.

Д-р Чакъров е работил в научноизследователския сектор, като научен сътрудник и асистент в МГУ „Св. Иван Рилски“. Той е автор и съавтор на множество изобретения, както в България, така и в САЩ, продължител на делото на учители, като проф. д-р Николай Ненков и други. През 2019 г. д-р Чакъров изнася доклади пред патентния офис на САЩ на тема „The Evolution and Advancement in Oil Well Directional Drilling”.