ПРИЕМ

Приложение на геоинформационен подход при гранулометричен анализ на флувиални седименти

Публична лекция на д-р Лор Гери от Лаборатория Геонауки към Университета в Рен и Национален център за научни изследвания (Франция)

26 октомври 2023 г., 12:00 часа, зала 274 на Геологопроучвателния факултет

Развитието на ландшафтите е тясно свързано с процесите на ерозия и разрушаване на скалите, формиращи разнокъсов материал, който може да се транспортира от реките. Разпределението на размерите на късовете, изграждащи седиментите и тяхната форма дават информация начина на транспортиране и за условията на средата, които преобладават по време на формирането на седиментите. От друга страна, седиментите също са важни фактори, контролиращи ефективността на ерозията и транспорта. Въпреки това, размерът и разпределението на късовете в седиментите обикновено се оценява с помощта на слабо представителни полеви измервания и определянето на гранулометричния състав и формата на късовете в седиментите остава предизвикателство в геоморфологията. Този анализ изисква обширни и отнемащи много време полеви измервания и в случай на едрър кластичен материал, голям обем седименти трябва да се анализира на терен, и да се вземе за лабораторни анализи.

За решаването на този проблем, учени от Лаборатория Геонауки към Университета в Рен и Национален център за научни изследвания (Франция) разработват нов методологичен подход, базиран на лазерно сканиране, сегментирането и геоморфоложка интерпретация на 3D облаци от точки. Методът предоставя достъп до хиляди скални късове в обширни области за управляем период от време. По този начин могат да се вземат предвид голям брой валуни и чакъл, и това значително повишава точността на измерванията.

Лекцията се провежда в обхвата на проект Геоморфоложка интерпретация на данни от фотограметрия и лазерно сканиране при изследване на поройни водосбори, финансиран по Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022.