Проекти по Фонд Научни Изследвания

Фонд „Научни изследвания“

Информация за проект:
„Приложение на геоинформационни технологии при изследване на ерозия в планински територии – на примера на изследвания в Източни Родопи (България)“

 

Наименование на проекта

Номер на проекта

Продължителност на проекта

Финансиран от:

Ръководител/координатор

„Функционални композитни наноматериали, получени от природни източници, за опазване на околната среда“

ДН17/20 от 12.12.2017 год.
№ МГУ 2118

12.12.2017 г.-18.12.2021 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Гл. ас. д-р Господинка Динкова Гичева

„Интегрирани биоелектрохимични елементи в системи за добив на биоенергия“

КП – 06 – Н27/4
От 08.12.2018 г.
№ МГУ 2130

08.12.2018 г. –
08.12.2021 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Доц. д-р Анатолий Цанков Ангелов

„Методи за оценка херметичността на разломни системи“

КП – 06 – Н24/4
От 11.12.2018 г.
№ МГУ 2131

11.12.2018 г. –
11.12.2021 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Проф. д-р Ефросима Занева – Добранова

„Изследване на система за енергетичен контрол и управление на мощни електрозадвижвания с превключваеми реактивни двигатели в мините за каменни въглища“

КП–06–Китай от 20.12.2018 г.
№ МГУ 2133

20.12.2018 г.–
20.12.2021 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Доц. д-р  Ясен Владимиров Горбунов

„Приложение на геоинформационни технологии при изследване на ерозия в планински територии – на примера на изследвания в Източни Родопи (България)“

КП – 06 – Н34/3
От 05.12.2019 г.
№ МГУ 2142

05.12.2019 г. –
05.12.2022 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Гл. ас. д-р Валентина Ванкова Николова

„Оптимизиране процеса на биометанизация чрез микробни електролизни клетки“

КП – 06 – М47/3
От 26.11.2020 г.
№ МГУ 2158

26.11.2020 г. –
26.11.2022 г.

Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката

Ас. д-р Полина Георгиева Величкова