Проекти по Фонд Научни Изследвания

Фонд „Научни изследвания“

Информация за проект:
„Приложение на геоинформационни технологии при изследване на ерозия в планински територии – на примера на изследвания в Източни Родопи (България)“

 

Наименование на проекта Номер на проекта Продължителност на проекта Финансиран от: Ръководител/координатор
„Интегрирани биоелектрохимични елементи в системи за добив на биоенергия“ Договор № 2130 до 25.11.2022 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката Водещ партньор ХТМУ – Участник от МГУ „Св. Иван Рилски“: доц. д-р Анатолий Ангелов
„Методи за оценка херметичността на разломни системи“ Договор № 2131 до 07.12.2022 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката проф. д-р Ефросима Занева
„Оптимизиране процеса на биометанизация, чрез микробни електролизни клетки“ Договор № 2158 до 26.11.2022 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката гл. ас. д-р Полина Величкова
„Биосензори, базирани на седиментни микробни горивни клетки за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки метали води“ Договор № 2179 до 16.11.2023 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката гл. ас. д-р Росен Иванов
„Геохимия и палеообстановки на полиметални конкреции и седименти“ № КП-06Н34/6 NODULES 2019 – 2023 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката Участник от МГУ „Св. Иван Рилски“: доц. д-р Валери Сачански
„Интердисциплинарни изследвания за създаването на интерактивна база данни и оценка на геоконсервационния потенциал на фосилни находища със значима научна и музейна стойност от България“ Договор № 2180 до 17.11.2024 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката доц. д-р Борис Вълчев
„Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явление и природни бедствия“ Договор № 2181 до 15.11.2024 г. Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката гл. ас. д-р Валентина Николова