ПРИЕМ

Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи

Висшата школа за подготовка на персонал за взривни работи (ВШППВР) е създадена в далечната 1982 г. От тогава до днес,  в продължение на близо четири десетилетия ВШППВР осигурява висококачествено обучение и подготовка на персонал за извършване на взривни работи, във всички отрасли на промишлеността, като ежегодно обучава над 500 специалисти.

Дейността на ВШППВР се оторизира с разрешително издадено от ИА „Главна инспекция по труда“, при Министерство на труда и социалната политика, за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

Обучението във ВШППВР е предназначено за кандидати с висше или средно образование, които желаят да получат теоретични и практически знания и умения по взривни работи във всички отрасли на промишлеността, а именно:

 • взривни работи в открития и подземен добив на полезни изкопаеми;
 • взривни работи в надземното и подземното строителство;
 • взривни работи в горското и селското стопанство;
 • взривни работи в металургията;
 • взривни работи под вода;
 • взривни работи в населени места;
 • взривни работи за разрушаване на сгради, фабрични комини, фундаменти и други съоръжения;
 • пиротехника и пиротехнически ефекти;
 • производство на взривни материали.

Във ВШППВР, освен кадри от миннодобивната промишленост, се обучават и кадри от строителството, военнослужещи, специализираните служби на МВР и др.

Учебните кабинети за провеждане на теоретичните занимания са оборудвани с учебни пособия за нормално провеждане на учебния процес, в т.ч.:

 • Бутафорни взривни материали, макети с начини на взривяване, цветни фотоси, диапозитиви и други за онагледяване на обучението;
 • Измервателни уреди и взривни машинки;
 • Специализирана литература необходима за подготовка и самоподготовка на курсистите;
 • Пособия и средства за безопасна работа.

Практическите занятия за извършване на взривни работи в реални условия се провеждат на полигона на Изпитвателния център на „Минпроект ЕАД“, с. Драгичево.

Преподавателският състав включва хабилитирани преподаватели от Университета, а също и външни специалисти в отделните направления на взривната техника и технология.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
ОБУЧАВАН ПЕРСОНАЛ – ПРАВОСПОСОБНОСТИ
УСЛУГИ
КОНТАКТИ