ПРИЕМ

Обявено е първо класиране!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е първо класиране.

Резултатите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/

Срок за записване: 12.07-16.07.2021г. вкл.

Важно за  новоприетите студенти

Не пропускайте обявения краен срок!!!

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
  2. Платена семестриална такса
  • Редовна форма на обучение: 350лв.
  • Задочна форма на обучение: 300лв.

Таксата се заплаща на място в касата на университета, сграда Ректорат,  етаж 2, стая 62

или по банков път.

  1. Комплект документи за записване от книжарницата на МГУ
  • Цена на документите за записване:   8 лв.

Други задължителни документи за записване, които могат да се представят допълнително

  1. Четири (4) снимки (паспортен формат);
  2. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и  удостове­рение  от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

 

ВНИМАНИЕ!

Записването става в съответните факултети

За специалностите: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; Геология и  геоинформатика; Хидрогеология и инженерна геология; Приложна геофизика; Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; Екология и опазване на околната среда и Биотехнология

            Записване: блок 2, сграда на  Геологопроучвателен факултет, Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060207; 02 8060230; 0879807894

За специалностите: Разработване на полезни изкопаеми; Обогатяване и рециклиране на суровини; Маркшайдерство и геодезия; Подземно строителство и Управление на ресурси и производствени системи

            Записване: блок 1, сграда на Минно-технологичен факултет, Деканат, етаж 2

Тел.  02 8060206; 02 8060236; 0879807884

За специалностите: Механизация на минното производство; Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; Електроенергетика и електрообзавеждане; Автоматика, информационна и управляваща техника; Компютърни технологии в инженерната дейност и Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

             Записване: блок 1 сграда на Минноелектромеханичен факултет Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060222; 02 8060510; 0879807892

Настаняване в общежитие и необходими документи:

С уверението от Деканата, моля да заповядате в общежитието, където ще попълните необходимите документи за настаняването. За повече информация тел.  0879807921 

Банкова сметка на МГУ

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ „Св. Иван Рилски”

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

 Честито на всички приети студенти!