ПРИЕМ

Обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – КСК 2024!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

Срок за записване: 04.07-12.07.2024г. вкл.

Работно време на канцелариите:

Понеделник – петък 8.00-12.30ч. и 13.00-16.30ч.

Събота и неделя (6 и 7 юли) 9.00-15.00ч.

Честито на всички приети студенти!

Важно за  новоприети студенти

Не пропускайте обявения краен срок!!!

 Необходими документи за записване

  1. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
  2. Платена семестриална такса;

Редовна форма на обучение: 420лв. 
Задочна форма на обучение: 420лв.

Таксата се заплаща на място в касата на университета, сграда Ректорат,  етаж 2, стая 62

или по банков път. Приетите в защитени специалности не заплащат семестриални такси

3. Комплект документи за записване;

(от съответните факултети при записването )

Други документи за записване, които могат да се представят допълнително

4. 4 снимки (паспортен формат);

5. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и  удостове­рение  от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

ВНИМАНИЕ!

Записването става в съответните факултети

За специалностите: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; Геология и  геоинформатика; Хидрогеология и инженерна геология; Приложна геофизика; Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; Екология и опазване на околната сред;,  Биотехнология и Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Записване: блок 2, сграда на  Геологопроучвателен факултет, Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060207; 02 8060230; 0879807894

За специалностите: Разработване на полезни изкопаеми; Обогатяване и рециклиране на суровини; Маркшайдерство и геодезия; Подземно строителство и Управление на ресурси и производствени системи

Записване: блок 1, сграда на Миннотехонологичен факултет, Деканат, етаж 2
Тел.  02 8060206; 02 8060236; 0879807884

За специалностите: Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; Електроенергетика и електрообзавеждане; Автоматика, информационна и управляваща техника и Компютърни технологии в инженерната дейност

Записване: блок 1 сграда на Минноелектромеханичен факултет Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060222; 02 8060510; 0879807892

Настаняване в общежитие и необходими документи:

Тел.0879807921 

Банкова сметка на МГУ

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ „Св. Иван Рилски”

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

Титуляр: МГУ „Св. Иван Рилски”

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.