ПРИЕМ

Общо събрание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на 23.03.2022 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 продължава да се развива устойчиво и да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции

 • Минно-геоложката Алма Матер отчита увеличаване броя на студентите, докторантите и младите учени през 2021 г.
 • МГУ „Св. Иван Рилски“ е финансово стабилна институция, която има плодотворни връзки с минната и енергийната индустрии на България.
 • Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ прие отчета за дейността, представен   от      проф.д-р  Ивайло Копрев на 23.03.2022 г.

София, 24 март 2021 г. –  Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ прие отчета за дейността, представен вчера, 23.03.2022 г. от проф. д-р Ивайло Копрев.

„През отчетния период МГУ продължи да се развива устойчиво и твърдо да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции. През 2021 г. положихме целенасочени усилия в редица направления, за да можем да повишим качеството на образованието в нашия университет. Осигурихме здравословна и безопасна среда, която в унисон с противоепидемичните мерки, позволи присъствено обучение на нашите студенти. Затвърдихме и надградихме партньорства с бизнеса, по международен обмен и по европейски програми. Усъвършенстваме и надграждане на материалната база. Работим по серия от дългогодишни и нови партньорства.“ – обобщи дейността проф. д-р Ивайло Копрев. „Няма да прозвучи нескромно, но с общата ни работа, фокуси и екипен дух правим така, че МГУ да е във възходящо устойчиво развитие. Ежедневно се стремим сами да вдигаме летвата високо. Числата и резултатите доказват тези думи.“

Предизвикателство пред дейността и дори съществуването на МГУ „Св. Иван Рилски“ в бъдеще планираното от Министерство на образованието и науката преструктуриране на висшите училища (ВУ) в България. „Академичният съвет на нашето висше училище възприема този административен подход като заплаха към идентичността и автономията на нашата Минно-геоложка Алма Матер.“ – посочи проф. Копрев пред Общото събрание.

Акценти от Отчета за дейността на МГУ за 2021 г.

Обща картина

 • МГУ „Св. Иван Рилски” запазва своята позиция в класациите по професионалните направления (Рейтинг на висшите училища в България).
  • Например: Инженерите от професионалните направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство” и „Науки за земята” в МГУ са с най-високи доходи спрямо завършилите същите направления в другите ВУ.
 • Преподаватели от МГУ отново са сред първите 2% български учени в годишната класация за цялостен научен принос на Станфордския университет, САЩ. Това са проф. дбн Стоян Грудев и проф. д-р Маринела Панайотова.
 • Актуализирани са учебните планове и програми, за да отговорят на нужните на пазара.
 • Развитие на научните, научно-приложните и иновационни дейности, на учените и научните школи. Прилагат се усъвършенствани образователни технологии в процеса на обучение.

МГУ в числа

 • Академични данни
  • Общият брой обучавани студенти (основните звена) – 1 528.
  • Дипломирани студенти – 259.
  • Кандидат-студентска кампания 2021 –  413 души
  • Докторанти – 50
  • Защитили образователна и научна степен „Доктор“ – 12 души.
  • Студентски практики – 450 (при първоначална квота от 340 студента)
 • Финансово състояние, 2021
  • Собствени приходи – ръст от 7,6% спрямо 2020 г.
  • Собствени приходи на НИС – ръст от 17% спрямо 2020 г.
  • Собствени приходи от „МГУ Инженеринг“ – ръст от 20,4 % спрямо 2020 г.
 • Управление на епидемията в МГУ:
  • МГУ „Св. Иван Рилски“ бе единствен от всички ВУ, който въведе безплатни бързи антигенни тестове за студенти и преподаватели без зелен сертификат.
  • Преподавателите и служителите на МГУ разполагаха с програма за здравен мениджмънт: безплатните профилактични медицински прегледи и изследвания и Covid застраховка.
 • Международен обмен и проекти
  • Европейска комисия: Еразъм харта за периода 2021-2027 г.
  • ИНТЕРЕГ – ЕВРОПА (INTERREG – Europe) – Проект REDUCES
  • Проекти:
   • BG05M2OP001-2.016-0008 „Иновации, наука и образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет – София и партньори;
   • BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“;
   • BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“.
  • Член на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

За контакти

Инж. Ангелика Софрониева
Секретар на Ректора на МГУ
rector@mgu.bg; a.sofronieva@mgu.bg
+359 2 80 60 201
www.mgu.bg