ПРИЕМ

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” сключиха Меморандум за сътрудничество

Доброто и ползотворно сътрудничество между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” вече има своето писмено изражение в сключения на 24.03.2022 г. Меморандум за сътрудничество.

Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо доброволно взаимодействие и партньорство на академични среди, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, и проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова – Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“, декларираха стремежа си да обединят усилия за постигане на реални резултати с фокус създаване на условия за висше и професионално образование, спомагащо за преодоляване недостига на кадри в ключови за страната сектори, каквото са транспорта и добивната промишленост.

Тясното сътрудничество между МГУ и ВТУ в сферата на висшето образование обхваща и редица други инициативи в обхвата на научно-изследователската дейност, обучения, както и организиране на съвместни публични изяви.