ПРИЕМ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ се представи на конференцията с международно участие „Геонауки 2023“

На 14 и 15 септември в София се проведе Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2023“, организирана от Българското геологическо дружество, на която беше отбелязана и 70 годишнината на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

В рамките на пленарната сесия проф. д-р Валери Сачански представи резултатите от работата по Договор КП-06-Н54/3 от 2021 г. „Интердисциплинарни изследвания за създаването на интерактивна база данни и оценка на геоконсервационния потенциал на фосилни находища със значима научна и музейна стойност от България“ с научен ръководител доц. д-р Борис Вълчев.

Преподаватели, докторанти и студенти от Геологопроучвателния факултет участваха с общо 9 постерни доклада в секциите „Минералогия“, „Хидрогеология, инженерна геология и карстология“, „Геоморфология, съвременна геодинамика и сеизмология“, „Геоложко наследство и геоархеология“ и „Геоложки проекти“.

01-Geosciences2023
02-Geosciences2023
03-Geosciences2023