ПРИЕМ

Приложна минералогия

Магистратурата е предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и петрологията. Магистърът по „Приложна минералогия” придобива теоретични и практически познания за ръководни и оперативни дейности във фирми свързани с търсене, проучване, добив и обработка на ювелирни минерали и декоративно‐облицовъчни скални материали; да извършва диагностика и оценка на скъпоценни и ювелирни минерали; да извършва дейности свързани с проучвателната геология и геоархеология.

Завършилите магистри може да се реализират в научни, научно‐производствени организации и във висши учебни заведения, да осъществяват преподавателска, научно‐изследователска и експериментална работа в различни отрасли, свързани с природни и техногенни минерални системи. Магистрите могат да продължат образованието си в образователната и научна степен „доктор”.

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми
Специалност Приложна минералогия
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – геологопроучвател
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)