ПРИЕМ

Приложна геофизика

Магистърската програма „Приложна геофизика“ е предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на геофизичните изследвания при търсенето и проучването на находища на полезни изкопаеми, при промишленото, гражданското и минното строителство.

„Приложна геофизика“ е специалност, която предлага класически и модерни методи и средства за обучение по актуалните дисциплини „Инженерна геофизика“, „Земен магнетизъм и геоелектрични полета“, „Сеизмология и основи на сеизмичното райониране“, „Проучвателна геофизика“, „Сеизмотектоника“ и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които ще се реализирате успешно в областта на прилагането на полеви, сондажни и дистанционни геофизични методи във всички етапи на търсене, проучване, добив и преработка на минерални суровини, както и при решаването на инженерногеоложки, хидрогеоложки и екологични задачи.

Завършилите инженер-магистъри по „Приложна геофизика“ могат да се реализират и в проектантски, научноизследователски и инженерингови организации и фирми, както у нас, така и в Европа или по света. Получената специализираща подготовка им дава възможност да работят и като ръководни кадри или експерти в държавни и обществени структури.

Професионално направление 4.4. Науки за Земята
Специалност Приложна геофизика
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – геофизик
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)