ПРИЕМ

Открито разработване на полезни изкопаеми

Обучението на магистри по специалността “Открито разработване на полезни изкопаеми” е наложено като отраслова необходимост за създаване на високо квалифицирани специалисти, способни да работят ефективно в променящите се вътрешна и външна среда, в условията на либерализиран пазар.

В магистърската програма по „Открито разработване на полезни изкопаеми” е постигнат един добър баланс между базови теоретични дисциплини и приложно практични.

Студентите имат възможност за приложно овладяване на най‐съвременните инженерни практики, технологични производствени процеси, проектиране и оборудване за открито разработване на находища на руди на черни, цветни, редки и благородни метали и въглища.

Голяма част от изучаваните дисциплини в програмата са синхронизирани с желанията на индустрията за такъв тип специалисти, както и с опита на водещи европейски страни, с традиции в минерално‐суровинната индустрия.

Важен акцент в магистърския курс по „Открито разработване на полезни изкопаеми” е възможността през последния семестър за стажове и практики в различни научно‐изследователски центрове, водещи минни предприятия в България и чужбина, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Открито разработване на полезни изкопаеми
ОКС Магистър
Професионална квалификация Минен инженер по открито разработване на полезни изкопаеми
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра за задочна)