ПРИЕМ

Маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземната инфраструктура

Магистърската специалност „Маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземна инфраструктура” е предназначена за специалисти, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от базовата специалност „Маркшайдерство и геодезия” и от сходни технически области като подземно строителство, компютърни технологии, геология и геоинформатика, и др.

Подготовката в обхвата на магистърската програма позволява използване и на интензивна интерактивна форма за информиране и подготовка, с помощта на достъпни средства за дистанционно обучение, което улеснява учебния процес, както и по-нататъшното непосредствено прилагане на усвоените знания и умения на конкретното работно място и в съответната професионална област.

Завършилите магистърската специалност могат да се реализират професионално като: ръководители, организатори и изпълнители в геодезически, проектантски и строителни фирми, и минни предприятия; експерти в областта на минното дело и подземното инфраструктурно строителство; преподаватели в средни, професионални и висши училища; в научно-изследователски организации и др.

Професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземната инфраструктура
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземна инфраструктура
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)