ПРИЕМ

Инженерна геология

Магистрите по „Инженерна геология” имат квалификацията да извършват отговорна проучвателна, проектантска, научно‐приложна и управленческа дейност в областта на инженерно‐геоложките проучвания за различни видове строителство, проучване, оценка, прогнозиране и управление на опасни геодинамични процеси; сеизмично микрорайониране на площадки и територии, инженерногеоложки мониторинг.

Те получават нови знания по инженерногеоложката теория и практика в страните от ЕС и Северна Америка, управлението на инженерногеоложките дейности, проектирането и строителството на геозащитни инженерни съоръжения. Магистрите по „Инженерна геология” работят като висококвалифицирани специалисти в сферата на:

– Строителството (осигуряване на инженерногеоложка информация за оразмеряване на инженерните съоръжения, минните изработки и др.; сеизмично микрорайониране на строителни площадки и територии);
– Геозащитните дейности (проучване, оценка, прогноза на разрушителни геоложки процеси; съставяне на проекти за укрепителни съоръжения);
– Държавната и общинската администрация (експерти и консултанти във ведомствата, областните и общинските администрации, разрешителен режим за строителство, РИОС);
– Промишлеността и енергетиката (проучвания и проекти в минното строителство; инженерно‐ геоложка и инженерно-сеизмогеоложка информация за енергийното строителство – ТЕЦ, АЕЦ, газопроводи и др.);
– Гражданската защита (кадастър на разрушителните геоложки процеси, инженерногеоложки мониторингови мрежи; системи за ранно предупреждаване за природни бедствия);
– Екологията (проучвания, проектиране и строителство на депа за промишлени и битови отпадъци, хранилища за средно радиоактивни и силно токсични отпадъци, доклади за ОВОС);
– Застрахователното дело (оценка на геодинамичния хазарт и риск).

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Инженерна геология
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по инженерна геология
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)