ПРИЕМ

Инженерна безопасност

Магистратурата по „Инженерна безопасност“ е особено актуална и търсена от бизнеса специалност. Насочена е към изграждане на умения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оценка на рисковете в индустриалния сектор. Съдържанието на учебната програма отговаря на съвременните изисквания за обучение на инженерни кадри в сферата на индустриалната безопасност.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит в областта на ЗБУТ , което дава възможност на завършилите студенти да се реализират като специалисти по безопасност при работа в различни структурни звена свързани с безопасността, като подразделенията на главна инспекция по труда (ГИТ) и регионалните и подразделения; служби по трудова медицина (СТМ), експертни кадри по безопасност за нуждите на съдебната система, администрацията, армията и много други. Инженера по безопасност е търсена, високоценена и уважавана професия от всеки работодател у нас и по света.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Специалност Инженерна безопасност
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по безопасност и охрана на труда
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра – редовно обучение);
1.5 години (четири семестъра задочно обучение)