ПРИЕМ

Електроенергетика и електрообзавеждане в мините

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане в мините” осигурява обучение на магистри, които могат да извършват изследователска, управленска, технологична и др. дейности, свързани с производството, пренасянето и използването на електрическа енергия в областта на: електроснабдителни системи на промишлени и минни предприятия, на геоложки обекти, на предприятия за добив, транспорт и съхранение на нефт и газ; електроснабдителни системи на взривоопасни производства; маркетингова и търговска дейност в електроенергетиката; изследване енергийната ефективност на технологични процеси, машини, агрегати, комплекси и обосноваване на съвременни решения за повишаване на енергийната ефективност; оценка влиянието на потребителите върху качеството на електрическата енергия.

Завършилите специалността са квалифицирани да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в минни и производствени предприятия, заводи, научно-изследователски институти и лаборатории, проектантски компании, да организират и управляват екипи за изграждане, настройване, експлоатация и ремонт на електротехнически системи.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Електроенергетика и електрообзавеждане в мините
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър – електроинженер
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)
1,5 години (три семестъра)